Kysymystyypit

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Tarkemmat ohjeet on laadittu käytetyimpiin kysymystyyppeihin. Luo kysymykset kysymyspankkiin, jossa niitä voi myös kopioida ja lisätä Tentti-aktiviteettiin, ks. Kysymyspankki.

Tentin kysymystyypit

kysymystyypit.png

Monivalinta

Monivalintakysymyksillä voidaan luoda tehtäviä, joissa valitaan yksi tai useampi vastaus valmiiksi määritellyistä vaihtoehdoista.

Tosi/Epätosi

Tosi/Epätosi-kysymyksillä voidaan esittää väittämiä, jotka opiskelija määrittelee todeksi tai epätodeksi. Tämä on siis tavallaan yksinkertainen monivalintakysymys, jossa on vain kaksi vastausvaihtoehtoa.

Lyhytvastaus

Tällä kysymystyypillä voidaan kerätä opiskelijoilta sanallisia vastauksia. Vastaus arvioidaan vertaamalla vaihtoehtoisiin mallivastauksiin, joissa voi olla jokerimerkkejä.

Numeerinen kysymys

Numeerisella kysymyksellä voidaan toteuttaa tehtäviä, joissa opiskelija antaa vastauksen numeerisena (lukuna). Vastausta verratan mallivastaukseen, johon voi myös antaa virhemarginaalin.

Laskutehtävä

Laskutehtävä on kuten numeerinen kysymys, mutta siinä käytetyt luvut valitaan annetusta lukujoukosta satunnaisesti arpomalla.

Essee

Esseellä voidaan kerätä pitkiäkin tekstimuotoisia vastauksia. Essee on ainoa kysymystyyppi, jota ei voi automaattisesti arvioida eli opettajan on arvioitava esseet itse.

Yhdistämistehtävä

Yhdistämistehtävässä muodostetaan kysymyspareista, jotka opiskelijan tulee yhdistää toisiinsa. Kunkin alikysymyksen vastaukset tulee valita listasta vaihtoehtoja.

Yhdistämistehtävä lyhytvastauksista

Kuten Yhdistämistehtävä, mutta vaihtoehdot arvotaan satunnaisesti halutun kategorian lyhytvastaus-kysymyksistä.

Aukkotehtävät

Aukkotehtävällä tekstin sekaan upotetaan monivalinta-, lyhytvastaus- ja/tai numeerisia kysymyksiä.

Matemaattinen monivalinta

Matemaattiset monivalinnat ovat kuin monivalintatehtäviä, joissa sekä kysymykseen että vastausvaihtoehtoihin saa lisätä laskukaavoja. Laskuissa käytetyt muuttujat korvataan satunnaisesti valituilla luvuilla kun tehtävä näytetään opiskelijalle.

Yksinkertainen laskutehtävä

Yksinkertainen versio laskutehtävästä. Kysymykseen voi lisätä muuttujia, jotka muutetaan annetun rajauksen perusteella satunnaisiksi numeroiksi kun tehtävä näytetään opiskelijalle.

Valitse puuttuvat sanat

Täydennä kysymystekstin puuttuvat sanat käyttämällä alasvetovalikoita.

Vedä kohde kuvan päälle

Vedä kuvat tai tekstitarrat oikeille paikolle taustakuvaan.

Vedä merkki kuvan päälle

Vedä merkit oikeille paikolle taustakuvaan.

Vedä sanat tekstiin

Täydennä kysymystekstin puuttuvat sanat vetämällä oikeat sanat paikoilleen.

Ohjeteksti

Ohjeteksti ei ole varsinainen kysymystyyppi, vaan sillä voit lisätä tekstiä kuten väliotsikoita ja ohjeita kysymysten väleihin, vastaavasti kuin kurssialueellekin. Sitä voidaan hyödyntää esim. tentin täyttöohjeiden antamiseen, jossa ei ole lainkaan erillistä vastauskenttää.

Kaikki tai ei mitään -monivalinta Vastaajan tulee valita kaikki oikeat vastaukset saadakseen tehtävästä pisteet. Vastaaja saa joko 0 tai 100 % pisteistä.
Sana-aukko Aukkotehtävätyyppi, joka mahdollistaa esim. lauseen "Kissa ja koira ovat kotieläimiä" hyväksymisen myös muodossa "Koira ja kissa ovat kotieläimiä". Sanat voi kirjoittaa, vetää tai valita pudotusvalikosta paikoilleen.

Kysymystyyppien asetukset

Kysymystyypistä riippumatta, jokaiselle kysymykselle määritellään:

  • Kysymyksen nimi = se nimi, jolla kysymys näkyy kysymyspankissa tentin laatijalle (ei tarkoita kysymystekstiä, ei näy opiskelijalle). Huom. Kysymykset kannattaa nimetä aina kuvaavasti (ei vain Monivalinta 1, Monivalinta 2 jne. koska silloin kysymysten hallinnasta tulee usein jatkossa hankalampaa).
  • Kysymyksen teksti = opiskelijalle näkyvä tenttikysymys
  • Oletusarviointi kysymykselle = oikean vastauksesta annettavat maksimipisteet
  • Yhteinen palaute = kysymyskohtainen palauteteksti, joka näytetään opiskelijoille vastaamisen jälkeen (monissa kysymystyypeissä voi määritellä myös vaihtoehtokohtaisen palautteen esim. eri palautteen oikeasta ja väärästä vastauksesta)
  • Vähennyskerroin = määritellään saman kysymyksen uudelleen yritykselle pisteiden vähennysmäärä (jos näin halutaan). Huom. Vähennyskerroin toimii vain ns. mukautuvassa tentissä (mukautuva tila valittuna tentin asetuksista). Vähennyskerroin on 1, jos mukautuva tila ei ole tentissä käytössä.

Moodle 3.6

  • Tunnistenumero = Tunnistenumeron avulla voi myös tunnistaa kysymyksen. Sen voi yleensä jättää tyhjäksi, mutta se voi joissakin tapauksissa olla käyttökelpoinen. Tunnistenumeron pitää olla yksilöllinen kussakin kysymyskategoriassa.

Essee

Esseen avulla opiskelijat voivat kirjoittaa pitkiä vastauksia aiheista. Esseet on arvioitava manuaalisesti.

Opettaja voi luoda mallipohjan oppilaan vastaukselle, jotta hän saa lisätukea vastaamiseen. Malli näkyy opiskelijalle tekstieditorissa, kun opiskelija alkaa vastata kysymykseen. On myös mahdollista sisällyttää arvosanatiedot esseen arvosteleville opettajille, joihin he voivat viitata esseitä arvioidessaan.

Uutuutena 3.11 versiossa: Voit ottaa käyttöön myös sanamäärälaskurin. Lisäksi organisaatiokohtaisesti käyttöön voi olla mahdollista ottaa plagiaatintunnistusjärjestelmä. Moodle 3.11

Tosi/Epätosi

Kysymys sisältää yhden väittämän, johon opiskelija vastaaa valitsemalla joko "Tosi" tai "Epätosi". Kentässä "Oikea vastaus" määritellään, kummasta vastausvaihtoehdosta annetaan pisteitä (kumpi on oikea vastaus tämän kysymyksen kohdalla).
58623424.png
58623425.png

Monivalinta

Monivalintakysymyksissä opettaja esittää kysymyksen/väittämän ja siihen annetaan opiskelijalle kaksi tai useampia vastausvaihtoehtoja. Oikeita vastauksia voi olla yksi tai useita. Useampia oikeita vaihtoehtoja sisältävissä kysymyksissä yksittäisen vaihtoehdon ei tarvitse välttämättä antaa opiskelijalle 100 % pisteistä vaan esimerkiksi jos kaksi vaihtoehtoa neljästä on oikein, annetaan oikeista kummastakin 50 % pisteistä. Jos vastaajalle annetaan mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja, kannattaa vääristä vaihtoehdoista vähentää pisteitä (negatiivinen prosenttiluku vaihtoehdon "Arviointi"-kenttään). Muutoin vastaaja saa aina täydet pisteet valitsemalla kaikki vaihtoehdot.

58623447.png


58623448.png


58623449.png

Lyhytvastaus

Lyhytvastaus-kysymyksillä voidaan pyytää opiskelijalta tentissä lyhyttä, sanallista vastausta (tietty merkkijono), yleensä esimerkiksi yhtä sanaa. Mikäli kysymystä laatiessa huomataan, että tapoja kirjoittaa oikea vastaus onkin lukuisia, voidaan lyhyt vastauksen sijaan käyttää esimerkiksi monivalintaa.

58623451.png


58623452.png


58623453.png

Aukkotehtävät

Ks. Aukkotehtävät.

Kaikki tai ei mitään -monivalinta

Kaikki tai ei mitään -kysymystyyppi on organisaatiosta riippuen käytössä. Tässä monivalintakysymyksessä vastaaja voi valita yhden tai useamman vastauksen. Jos valitut vastaukset vastaavat täsmälleen kysymyksessä määriteltyjä oikeita valintoja, vastaaja saa 100 % pisteistä. Jos vastaaja valitsee vääriä valintoja tai ei valitse kaikkia oikeita valintoja, pisteet tehtävästä on 0. Kysymyksestä ei voi saada miinuspisteitä. Opettajan muokkausliittymä on lähes samanlainen kuin monivalinnassa, mutta kysymystä luodessaan opettaja vain osoittaa, mitkä vaihtoehdot ovat oikein.

Ennen tämän kysymystyypin käyttämistä opettajan tulee miettiä, onko tämä arviointitapa, jonka he haluavat käyttää. Jos vastaajat eivät ole tottuneita tähän arviointitapaan tai sitä ei ole selkeästi kerrottu, voi arviointitapa näyttäytyä epäoikeudenmukaisena. On suositeltavaa, että opettaja selkeästi ilmoittaa kysymyksen kohdalla, että kyseessä on kaikki tai ei mitään -kysymys, sillä monet opiskelijat ovat tottuneet saamaan puolet pisteistä valitessaan puolet oikeista valinnoista.

Sana-aukko

Sana-aukko organisaatiosta riippuen käytössä. Lisää sana-aukko-kysymystyypistä englanniksi

Muita kysymystyyppejä

STACK-kysymystyyppi saattaa olla käytössä, mutta oletuksena se ei Moodlessa ole saatavana. Tarvitaessa ota yhteys oman organisaatiosi Moodle-ylläpitoon saadaksesi lisätietoa.