Pedagogiikka

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Moodle-oppimisympäristö pähkinänkuoressa

Moodle-oppimisympäristöön rakennettavat kurssit koostuvat aktiviteeteista ja aineistoista. Erilaisia aktiviteetteja on noin 20 (keskustelualueita, sanastoja, wikisivuja, tehtäviä, tenttejä, valintoja (äänestyksiä), SCORM-paketteja, tietokantoja ym.), joita kaikkia voi muokata. Aktiviteetteja voi yhdistellä eri tavoin opettajan haluamalla tavalla, tavoitteena on luoda opiskelijalle helposti seurattava oppimispolku. Jokainen aktiviteetti voi rakentua aikaisempien aktiviteettien oppimistuloksille.

Moodlen laaja valikoima muita työkaluja auttaa oppijayhteisöjen luomisessa. Näitä ovat esimerkiksi keskustelualueet, wiki, viestit, vertaisarviointityökalut (mm. Työpaja), ryhmätyökalut ja osallistujalistat sekä arviointi-, raportointi- ja integrointityökalut.

Lisätietoa Moodlesta saa osoitteesta [1]. Ohjeita opettajille on kerätty Pikaopas opettajalle-sivustolle. Suositeltavaa materiaalia on myös Moodle in English, jonka keskustelualueita kannattaa selailla, sillä siellä ongelmista keskustelevat sekä kehittäjät että käyttäjät.

Moodle tukee konstruktivistista oppimisnäkemystä

Moodle on rakennettu tukemaan konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaista opetusta ja oppimista. Konstruktivismin näkökulmasta oppija rakentaa aktiivisesti uutta tietoa ollessaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, joten sosiaalisella vuorovaikutuksella on keskeinen rooli oppimisessa. Oppija vertaa kaikkea luettua, nähtyä, kuultua ja muulla tavoin havaittua aikaisempaan tietorakenteeseensa aiheesta ja rakentaa sen pohjalta uutta tietoa. Toisaalta oppijan omat aikaisemmat tiedot, käsitykset ja kokemukset opittavasta asiasta säätelevät hyvin paljon sitä, mitä hän asiasta havaitsee ja miten hän asiaa tulkitsee. Konstruktivismin mukaan oppiminen vaatii oppijan omaa aktiivisuutta ts. tietoa ei voi siirtää. Lue lisää konstruktivismista: Konstruktivismi ja oppiminen.

1. Jokainen voi olla opettaja ja oppija

Näkökulma korostaa opiskelijan aktiivista roolia opiskelussaan sekä opettajan ja opiskelijan ja myös opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta. Opettaja on oppija siinä missä opiskelijakin.

2. Oppiminen on erityisen tehokasta silloin, kun luodaan tai esitetään jotain muiden nähtäväksi

Iso osa oppimisesta tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Opitun asian selittäminen toiselle syventää oppimista. Syväoppimiselle on tyypillistä pyrkimys sisällön ymmärtämiseen, kokonaiskuvan luomiseen ja opittavan laajempiin yhteyksiin sijoittamiseen. Oppimisen voi ajatella osallistumisena, jossa yhdessä toisten kanssa vuorovaikuttaen opitaan enemmän kuin yksin. Kun yhdessä tekemisessä on tavoitteena luoda uutta tietoa, oppiminen on kaikkein syvällisintä, trialogista oppimista.

3. Oppimista tapahtuu vertaisten toimintaa tarkkailemalla

Opiskelijat ottavat mallia toistensa käyttäytymisestä. Esimekiksi muiden opiskelijoiden aktiivinen kommentointi ja keskustelu oppimistilanteessa ohjaa kaikkia muitakin aktiivisuuteen.

4. Opiskelijoiden taustan tunteminen auttaa opetuksessa (konstruktivismi)

Opettajan kannattaa ottaa opetuksen suunnittelussa huomioon opiskelijoiden aiemmat opinnot ja lähtötaso. Tämä auttaa opiskelijaa paremmin liittämään opittava asia osaksi omaa käsiterakennettaan. Lähtötasoa voi kartoittaa esimerkiksi teettämällä opiskelijoilla aiheeseen liittyviä ennakkotehtäviä, esimerkiksi kartoittavia kyselyitä.

5. Oppimisympäristön on oltava joustava ja mukautuva, jotta sitä voi helposti muuttaa vastaamaan osallistujien tarpeita

Lähtötasokartoitus ja opiskelijoiden omat tarpeet ja toiveet kurssilta auttavat opettajaa muokkaamaan kurssia.

Miten Moodlella voi tukea konstruktivismin näkökulmia?

1. Jokainen voi olla opettaja ja oppija

Monet Moodlen aktiviteetit on suunniteltu siten, että opiskelijat voivat muokata yhteistä sisältöä. Esimerkiksi Moodlen Keskustelualue, Wiki, Sanasto, Tietokanta ja Viestit toimivat yhteisen sisällön luomisessa. Näin opiskelijaa rohkaistaan yhteisölliseen oppimiseen. Opiskelijoille voi halutessaan antaa mahdollisuuden parannella keskustelualueita, luoda tenttejä tai jopa hallita kurssin ulkoasua. Sallittuja toimintoja voi säännellä hyvin yksityiskohtaisesti, esimerkiksi sallimalla vain tietyn keskustelualueen muokkauksen. On suositeltavaa kokeilla edellä mainittuja ominaisuuksia ja antaa opiskelijoille mahdollisuus tehdä asioita, jotka olivat aiemmin vain opettajien tehtäviä.

2. Oppiminen on erityisen tehokasta silloin, kun luodaan tai esitetään jotain muiden nähtäväksi

Moodlessa on laaja valikoima eri keinoja opitun esittämiseen ja jakamiseen:

 • Kurssin rakenne on hyvä rakentaa yhteiseksi ja aktiiviseksi esitykseksi oppimispolusta, joka opiskellaan yhdessä.
 • Keskustelualueet tarjoavat ympäristön keskustelulle ja eri medioiden ja dokumenttien jakamiselle (esim. mediapluginit suodattimissa, liitteet tai linkit).
 • Wikit ovat yhteisesti luotuja sivuja ryhmätöitä ja muita neuvotteluja varten.
 • Sanastoja voidaan käyttää yhteisesti määrittelemällä kurssin keskeisiä käsitteitä.
 • Tietokantoihin osallistujat voivat lisätä millaisia mediarakenteita tahansa, esimerkiksi kokoelman digitaalisia valokuvia tai referenssikirjaston.

3. Oppimista tapahtuu vertaisten toimintaa tarkkailemalla

Moodlen kurssialueella on oikeassa reunassa Osallistujat, josta näkee kurssin kaikki osallistujat, tietoa osallistujista ja esimerkiksi sen, milloin kukin on viimeksi ollut paikalla. Kirjautuneet osallistujat –lohkosta näkee nopeasti kaikki paikallaolijat. Viimeisin toiminta –lohkossa näkyy viimeaikaisia tapahtumia, ja lohkossa on myös linkki kattavampaan raporttiin. Lohkossa näkyvät paitsi viimeisimmät keskusteluviestit ja muutokset kurssiin, myös esimerkiksi tehtävien palautukset ja tentit. Opiskelijat eivät näe muiden opiskelijoiden saamia tuloksia, mutta ryhmäpaine voi motivoida omassa opiskelussa. Opettajana voit lisätä nämä lohkot kurssillesi muokkaustilassa vasemmasta sivupalkista Lisää lohko -toiminnolla. Kaikki Moodlessa suoritetut tapahtumat tallentuvat lokiraporttiin, joista opettaja voi esimerkiksi nähdä, kuka on kirjautunut Moodleen ja milloin. Myös esimerkiksi kaikilla wikisivuilla on Historia-välilehti, mistä näkyy tiedot kaikista tehdyistä muutoksista.   4. Opiskelijoiden taustan tunteminen auttaa opetuksessa (konstruktivismi)

 • Tentti- tai Palaute -aktiviteetilla voit rakentaa opiskelijoille kurssin alkuun lähtötasokyselyn.
 • Opiskelijoiden kurssitoiveita voi karttoittaa luomalla Moodlen kurssialueelle yhteisen keskustelualueen ja pyytämällä opiskelijoita kirjaamaan sinne toiveitaan ennen kurssin alkua.
 • Käyttäjäprofiilissa on useita kenttiä, joissa käyttäjä voi kertoa itsestään. Profiilikuva näkyy Moodlessa aina, kun käyttäjä kirjoittaa jotain, ja kuva toimii linkkinä profiilisivulle.
 • Yleisissä aktiivisuusraporteissa näkyy käyttäjän koko osallistuminen kurssiin, mukaan lukien tehtävien palautukset, lisäykset sanastoihin ym.
 • Kurssin ja käyttäjän raportit ja lokitiedot näyttävät yksityiskohtaiset tiedot käyttäjän koko toiminnasta Moodlessa sekä kaavion yleisestä aktiivisuustilastosta.

5. Oppimisympäristön on oltava joustava ja mukautuva, jotta sitä voi helposti muuttaa vastaamaan osallistujien tarpeita

 • Moodlen kurssisivu on opettajan työkalu, jonka avulla opettaja voi lisätä, poistaa ja järjestellä aktiviteetteja kurssillaan. Moodle hyödyntää AJAX-ominaisuuksia, joten aktiviteetteja, osioita ja lohkoja voi siirtää helposti klikkaamalla siirrettävää sisältöä, vetämällä se haluttuun paikkaan ja pudottamalla. Pääsyä eri osioihin voidaan rajoittaa ajan, ehtojen tai käyttäjätietojen kenttien mukaan eli esimerkiksi nimen, tehtyjen tehtävien tai tenteistä saatujen pisteiden perusteella.
 • Rooleja voidaan muokata käyttäjäkohtaisesti kaikkialla sivustossa ja niitä voidaan vielä senkin jälkeen säätää. Moodlessa on mahdollista esimerkiksi luoda yksi tietty tentti, jossa kaikki osallistujat näkevät kaikkien tulokset.
 • Arviointikirja toimii automaattisesti ja se näyttää kurssin tilanteen reaaliajassa. Löydät arviointikirjan vasemmalta kohdasta Arvioinnit, Navigointi-valikkossa.
 • Kurssin ja aktiviteetti-/aineistojen ulkonäköä ja toimintaa voi muokata asetuksista. Moodle-sivustoa voi muokata organisaation Moodle-ylläpito.
 • Organisaation Moodle-ylläpito voi integroida Moodleen muita järjestelmiä esim. kirjautumiseen ja kurssi-ilmoittautumisten hallinoinnin tueksi. Tällöin Moodlen tiedot päivittyvät samalla, kun muiden järjestelmien tietoja päivitetään.

Opettajan lähestymistapa vaikuttaa opetukseen

Odotukset Moodlen kaltaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä (VLE) ja verkko-oppimista kohtaan ovat eri opettajilla erilaiset. Yhtenä tehtävänä on saavuttaa tasapaino erilaisten näkemysten ja odotusten välille. Toisessa ääripäässä ovat opettajat, jotka haluavat pitää kurssin ja sen opiskelijat tiukasti hallinnassaan. Tässä sisältölähtöisessä lähestymistavassa luettavat aineistot tulevat saataville tiettyinä aikoina ja tenteillä testataan, että kyseiset aineistot on todella luettu. Toisessa ääripäässä opetus on opiskelijalähtöistä, jolloin kurssi sisältää paljon yhteisöllisiä ja vuorovaikutteisia aktiviteetteja. Lue lisää opetuksellisista lähestymistavoista: Tieteenalakohtaiset erot opetuksellisissa lähestymistavoissa.

Oppimateriaalin jakamisesta edistyneempään Moodlen käyttöön

Moodlen on oltava käytettävyydeltään sekä joustava että yksinkertainen. Sen on vastattava moniin erilaisiin opettajien tarpeisiin, mutta sen on samalla oltava tarpeeksi helppokäyttöinen, jotta opettajat voivat hyödyntää sitä oppimisyhteisöjen luomiseen ja yhteisölliseen oppimiseen. Moodlen tarkoituksena on olla työväline, jonka käytön opettaja voi helposti aloittaa ja jonka käyttöön voi sen jälkeen ajan myötä syventyä.

Esimerkki prosessista, jolla opettaja voi ottaa Moodlen käyttöönsä:

 1. Jaettavan oppimateriaalin julkaiseminen (aineistot, SCROM)
 2. Tenttien ja tehtävien tekeminen (hallinnon väheneminen)
 3. Wikien, sanastojen ja tietokantojen käyttäminen (interaktiivinen sisältö)
 4. Keskustelualuiden yhteisöllistä oppimista tukeva käyttö, kysymysten esittäminen, opastus
 5. Aktiviteettien yhdistely sekvensseiksi, jossa aiemmat oppimistavoitteet ja oppimistulokset pohjustavat uusia
 6. Ulkoisten aktiviteettien ja pelien käyttäminen (internet-aineistot)
 7. Vertaisarviointitehtävien, kuten Työpaja-aktiviteetin käyttö, joiden avulla opiskelijoilla on mahdollisuus vaikuttaa arvosteluun ja jopa kurssin rakenteeseen
 8. Oman työn aktiivinen tarkkailu ja ideoiden jakaminen kollegayhteisöjen kanssa.

Mitä uusia ominaisuuksia sinä haluaisit Moodleen?

Tämä ohje on toivottavasti herättänyt ajatuksia siitä, mitä kaikkea haluaisit ideaalissa verkko-oppimisympäristössäsi olevan. Keskusteluun voi liittyä osoitteessa [2] ja palautetta ja kehitysideoita voi lähettää Moodle Trackeriin.

Kiinnostavia linkkejä