Licenca

Izvor: MoodleDocs
Skoči na:orijentacija, traži

Autorska licenca za Moodle

Naziv Moodle™ je registrana robna marka Moodle Pty Ltd. If you are intending to use the name to promote commercial Moodle services (eg hosting, support etc), then you must seek permission from Martin Dougiamas via the moodle.com helpdesk, in accordance with normal trademark restrictions. There are no restrictions on how you use the name in other contexts (for example, if you use Moodle just to provide courses then you can use the name freely to refer to it.)

The Moodle software package is Copyright © 1999 onwards, Martin Dougiamas and provided under the terms of the GPL. This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

The Moodle documentation is Copyright © 2005 onwards by the individual authors of each page (see History link on each page) and is provided to all under the same terms of the GPL as the Moodle software.

Moodle and the Moodle Documentation are distributed in the hope that they will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License below for more details.GNU OPĆA JAVNA LICENCA
verzija 2, lipanj 1991.

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Croatian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Croatian speakers understand the GNU GPL better.

Ovo je neslužbeni prijevod GNU Opće javne licence na hrvatski jezik. Nije ga objavio Free Software Foundation i zakonito ne izriče uvjete distribucije programa koji koriste GNU GPL -- to čini samo izvorni, engleski tekst GNU GPL-a. Međutim, nadamo se da će ovaj prijevod pomoći hrvatskim čitateljima u boljem razumijevanju GPL-a.

Copyright (C) 1989., 1991. Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Umnažanje i distribuiranje primjeraka ove licence jednakih izvorniku dopušteno je svakomu, no njeno je mijenjanje zabranjeno.

Licence većine programa nastoje vam oduzeti slobodu da ih dijelite i mijenjate. Tomu nasuprot, GNU Opća javna licenca jamči vam slobodu dijeljenja i mijenjanja slobodnih programa -- kako bi program bio slobodan za sve svoje korisnike. Ova Opća javna licenca vrijedi za veći dio programa Free Software Foundationa i bilo koji drugi program čiji se autor obveže na njeno korištenje. (Neke druge programe Free Software Foundationa pokriva GNU Opća javna licenca za knjižnice.) I vi je možete primjeniti na svoje programe.

Kada govorimo o slobodnim programima, govorimo o slobodi, a ne cijeni. Naša Opća javna licenca je stvorena kako bi vam zajamčila slobodu distribuiranja primjeraka slobodnih programa (i, ako želite, naplaćivanje toga), primanje izvornog koda ili mogućnost da ga dobijete, mogućnost mijenjanja programa ili korištenja njegovih dijelova u novim slobodnim programima; te saznanje da to možete učiniti.

Kako bi zaštitili vaša prava, moramo postaviti ograničenja koja zabranjuju bilo kome poricanje ovih prava ili zahtjev da ih se odreknete. Ova ograničenja predstavljaju određene odgovornosti za vas ako distribuirate ili mijenjate primjerke programa.

Na primjer, ako distribuirate primjerke takvog programa, besplatno ili ne, primateljima morate dati sva prava koja imate i sami. Također, oni moraju dobiti izvorni kod ili mogućnost njegova dobivanja. A vi ih morate obavijestiti o ovim uvjetima kako bi znali svoja prava.

Vaša prava štitimo u dva koraka: 1. stavljajući autorska prava na program, te 2. nudeći vam ovu licencu koja vam omogućava zakonito umnažanje, distribuiranje i/ili mijenjanje programa.

Također, zbog zaštite svakog autora i nas, želimo biti sigurni da svi razumiju da za ovakve slobodne programe nema jamstva. Ako program netko promijeni i pošalje dalje, želimo da njegovi primatelji znaju kako ono što su dobili nije izvornik, kako bilo kakvi problemi u takvoj verziji ne bi utjecali na ugled izvornog autora.

Na kraju, svakom slobodnom programu stalno prijete patenti. Želimo izbjeći opasnost individualnog licenciranja od strane redistributora slobodnog programa, što bi program učinilo vlasništvom. Da to spriječimo, razjasnili smo kako svaki patent mora biti licenciran za svačiju slobodnu uporabu ili uopće ne biti licenciran.

Slijede točne obveze i uvjeti za umnažanje, distribuiranje i mijenjanje.

GNU OPĆA JAVNA LICENCA
OBVEZE I UVJETI ZA UMNAŽANJE, DISTRIBUIRANJE I MIJENJANJE

0. Ova Licenca vrijedi za svaki program ili drugo djelo koje sadrži obavijest vlasnika autorskog prava prema kojoj se ono može distribuirati pod uvjetima ove Opće javne licence. Pojam "Program" nadalje se odnosi na svaki takav program ili djelo, a "djelo zasnovano na Programu" odnosi se na Program ili bilo koji rad izveden iz njega po zakonu o autorskim pravima: dakle, djelo koje sadrži program ili njegov dio, točan ili s promjenama i/ili preveden na drugi jezik. (Nadalje, prijevod je bez ograničenja uključen u pojam "promjena".) Svakom korisniku licence obraćamo se kao "vama".

O aktivnostima osim umnažanja, distribucije i mijenjanja ova Licenca ne govori; one su izvan njenog dosega. Čin pokretanja Programa nije ograničen, a o njegovom rezultatu govorimo samo ako je sadržaj rezultata također djelo zasnovano na Programu (bez obzira što ga je stvorio Program). Je li to istina ovisi o funkciji Programa.

1. Smijete umnažati i distribuirati točne kopije izvornog koda Programa kakvog ga dobijete, na bilo kakvom mediju, ako očigledno i prikladno na svakoj kopiji istaknete odgovarajuću poruku o autorskim pravima i odricanje jamstava; ostavite nepromijenjenim sve obavijesti koje se odnose na ovu Licencu i na nepostojanje jamstava; i dajte svakom primatelju Programa primjerak ove Licence zajedno s Programom.

Smijete naplatiti fizički čin prenošenja kopije i možete po svom izboru ponuditi jamstvo za naplatu.

2. Smijete mijenjati svoj primjerak ili primjerke Programa ili bilo kojeg njegovog dijela, tako oblikovajući djelo zasnovano na Programu, i umnažati i distribuirati takve promjene ili djelo pod uvjetima prethodnog Dijela 1., ako zadovoljavate ove uvjete:

a) Promijenjene datoteke moraju nositi istaknute obavijesti da ste promijenili datoteke i datum svake promjene.

b) Svako djelo koje distribuirate ili objavite, a koje u cjelosti ili djelomično sadrži ili je izvedeno iz Programa ili njegovog dijela, mora biti licencirano u cjelosti bez naplate svima pod uvjetima ove Licence.

c) Ako promijenjeni program, kada je normalno pokrenut, čita naredbe interaktivno, on mora, pokrenut za takvu interaktivnu uporabu u najuobičajenijem načinu, ispisati ili prikazati obavijest koja uključuje odgovarajuću poruku o autorskim pravima i obavijest da nema jamstva (ili drugačiju, koja kaže da vi jamčite) i da korisnici mogu ponovno distribuirati program pod ovim uvjetima, i objasniti korisniku kako da pročita primjerak ove Licence. (Iznimka: ako je sam Program interaktivan, ali obično ne ispisuje takvu obavijest, vaše djelo zasnovano na Programu ne mora ispisati obavijest.)

Ove potrebe vrijede za promijenjeno djelo u cjelini. Ako raspoznatljivi dijelovi tog djela nisu izvedeni iz Programa, i mogu se sami razumno smatrati nezavisnim i odvojenim djelima, onda ova Licenca, i njeni uvjeti, ne vrijede za te dijelove kada ih distribuirate kao zasebna djela. Ali ako distribuirate iste dijelove kao dio cjeline koja je djelo zasnovano na Programu, distribucija te cjeline mora zadovoljavati uvjete ove Licence, čije dozvole drugima koji su je licencirali vrijede za cjelinu, odnosno svaki njen dio bez obzira tko ga je napisao.

Dakle, ovom dijelu nije namjera da dobije prava ili da pobija vaša prava na djelo koje ste vi napisali u cjelini; namjera mu je poboljšati pravo nadzora distribucije izvedenih ili skupljenih djela zasnovanih na Programu.

Također, sama integracija drugog djela nezasnovanog na Programu s Programom (ili djelom zasnovanim na Programu) na mediju pohranjivanja ili distribucije ne dovodi to drugo djelo u doseg ove Licence.

3. Smijete umnažati i distribuirati Program (ili djelo na njemu zasnovano, po Dijelu 2.) u objektnom kodu ili izvršnom obliku pod uvjetima Dijela 1. i 2. ako učinite jedno od sljedećeg:

a) Popratite ga potpunim odgovarajućim strojno čitljivim izvornim kodom, koji mora biti distribuiran pod uvjetima Dijela 1. i 2. na mediju po izboru korištenom za razmjenu programa; ili

b) Popratite ga pisanom ponudom, koja vrijedi barem tri godine, da ćete svakoj trećoj stranci dati, za cijenu ne veću od vašeg troška fizičkog vršenja distribucije izvornog koda, potpunu strojno čitljivu kopiju odgovarajućeg izvornog koda, koju će se distribuirati pod uvjetima Dijela 1. i 2. na mediju po izboru korištenom za razmjenu programa; ili

c) Popratite ga informacijama koje ste vi primili o ponudi za distribuciju odgovarajućeg izvornog koda. (Ova mogućnost vrijedi samo za nekomercijalnu distribuciju i samo ako ste primili program u objektnom kodu ili izvršnom obliku s takvom ponudom, prema prethodnom Odlomku b.)

Pod izvornim kodom za djelo mislimo na željeni oblik djela za njegovo mijenjanje. Za izvršno djelo, potpuni izvorni kod odnosi se na izvorni kod svih modula koje ono sadrži, uz datoteke koje definiraju svako uključeno sučelje, uz skripte za nadzor prevođenja i instalacije izvršne datoteke. Međutim, kao posebna iznimka, distribuirani izvorni kod ne mora uključiti bilo što što se obično distribuira (bilo u izvornom kodu, bilo u izvršnom obliku) s glavnim dijelovima (prevodioc, jezgra, itd.) operacijskog sustava na kojem izvršna datoteka radi, osim ako sam taj dio prati izvršnu datoteku.

Ako se izvršna datoteka ili objektni kod distribuira omogućavanjem pristupa kopiji na određenom mjestu, onda se omogućavanje jednakog pristupa izvornom kodu smatra distribucijom izvornog koda, iako se drugi ne prisiljavaju na umnažanje izvornog koda zajedno s objektnim.

4. Ne smijete umnažati, mijenjati, podlicencirati ili distribuirati Program osim kako je izraženo u ovoj Licenci. Bilo kakav pokušaj umnažanja, mijenjanja, podlicenciranja ili distribuiranja Programa je nezakonit, i odmah poništava vaša prava prema ovoj Licenci. Međutim, strankama koje su od vas dobile kopije ili prava pod ovom Licencom neće biti poništene licence, dok zadovoljavaju sve uvjete.

5. Ne morate prihvatiti ovu Licencu, pošto ju niste potpisali. Međutim, ništa vam drugo ne jamči dozvolu za mijenjanje ili distribuciju Programa ili iz njega izvedenih djela. Te su radnje zakonom zabranjene ako ne prihvatite ovu Licencu. Prema tome, mijenjanjem ili distribuiranjem Programa (ili djela na njemu zasnovanog), pokazujete svoj pristanak na ovu Licencu, i sve njene obveze i uvjete za umnažanje, distribuiranje i mijenjanje Programa ili djela na njemu zasnovanih.

6. Svaki put kada ponovo distribuirate Program (ili bilo koje djelo zasnovano na Programu), primatelj automatski prima licencu od izvornog vlasnika za umnažanje, distribuiranje ili mijenjanje Programa prema ovim obvezama i uvjetima. Ne smijete nametnuti bilo kakva daljnja ograničenja na primateljevo korištenje ovdje zajamčenih prava. Niste odgovorni za traženje zadovoljavanja ove Licence od drugih stranaka.

7. Ako vam se, kao posljedicu sudske presude ili tužbe za kršenje patenta ili iz bilo kojeg drugog razloga (ne samo što se tiče patenata), nameću obveze (bilo sudskim nalogom, nagodbom, ili drukčije) u kontradikciji s uvjetima ove Licence, to ne znači da smijete kršiti uvjete ove Licence. Ako ne možete distribuirati tako da zadovoljavate istodobno i svoje obveze pod ovom Licencom i sve ostale odgovarajuće obveze, onda kao posljedicu uopće ne smijete distribuirati Program. Na primjer, ako patentna licenca ne dopušta slobodnu redistribuciju Programa svima koji njegove kopije dobiju izravno ili neizravno od vas, onda je jedini način na koji možete zadovoljiti i nju i ovu Licencu prestanak distribuiranja Programa.

Ako se bilo koji dio ovog Dijela drži nevažećim ili neprovedivim pod bilo kakvim okolnostima, namjena je Dijela da vrijedi i Dio u cjelini namijenjen je da vrijedi u drugim okolnostima.

Ovom Dijelu nije svrha da vas potakne na kršenje patenata ili drugih prava na vlasništvo ili na njihovo pobijanje; jedina mu je svrha zaštita integriteta distribucijskog sustava slobodnih programa, kojeg implementira javna praksa. Mnogi ljudi su velikodušno pridonijeli velikom broju programa distribuiranim kroz taj sustav pouzdajući se u dosljednu primjenu tog sustava; na autoru/donatoru je odluka da li će programe distribuirati nekim drugim sustavom i korisnik licence ne može mu nametati svoj izbor.

Namjera ovog Dijela je razjašnjavanje onoga za što se vjeruje da su posljedice ostatka Licence.

8. Ako je distribucija i/ili korištenje Programa u nekim državama ograničeno bilo patentima bilo sučeljima na koje se polažu autorska prava, izvorni vlasnik autorskih prava koji je Program stavio pod ovu Licencu može dodati eksplicitno zemljopisno ograničenje distribucije izuzimajući takve države, i čineći distribuciju dozvoljenom samo u ili među državama koje nisu izuzete. U tom slučaju, ova Licenca uključuje ograničenje kao da je napisano u tijelu ove Licence.

9. Free Software Foundation s vremena na vrijeme može objaviti promijenjene i/ili nove verzije Opće javne licence. Takve nove verzije bit će duhom slične sadašnjoj, no mogu se razlikovati u detaljima kako bi se riješili novi problemi ili brige.

Svakoj verziji se daje različit broj verzije. Ako Program navodi broj verzije ove Licence koja za njega vrijedi i "bilo koja kasnija verzija", smijete poštovati obveze i uvjete te verzije ili bilo koje kasnije verzije koju je objavio Free Software Foundation. Ako Program ne određuje broj verzije ove Licence, smijete odabrati bilo koju verziju ikad izdanu od strane Free Software Foundationa.

10. Ako želite uključiti dijelove Programa u druge besplatne programe čiji se uvjeti distribucije razlikuju, pišite autoru i tražite njegovu dozvolu. Za programe čija autorska prava ima Free Software Foundation, pišite Free Software Foundationu; ponekad radi toga radimo iznimke. U odlučivanju će nas voditi dva cilja čuvanja slobode svih izvedenica iz našeg programa i promicanje dijeljenja i ponovnog korištenja programa općenito.

NEMA JAMSTVA

11. POŠTO JE PROGRAM LICENCIRAN BESPLATNO, ZA PROGRAM NEMA JAMSTVA, U MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM. OSIM AKO JE DRUKČIJE IZRAŽENO NAPISMENO, VLASNICI AUTORSKIH PRAVA I/ILI DRUGE STRANKE PROGRAM DAJU "KAKAV JEST" BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRAŽENOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI NE SAMO NJIH, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA TRGOVINSKE PRIKLADNOSTI I ODGOVARANJA ODREĐENOJ SVRSI. SVI RIZICI VEZANI ZA KVALITETU I BRZINU PROGRAMA OSTAJU NA VAMA. AKO SE PROGRAM POKAŽE NEVALJANIM, VI SNOSITE SVE TROŠKOVE POTREBNOG ODRŽAVANJA, POPRAVLJANJA I ISPRAVLJANJA.

12. NI U KOJEM SLUČAJU, OSIM NUŽNO PO PRIMJENJIVOM ZAKONU ILI NAGODBOM NAPISMENO, BILO KOJI VLASNIK AUTORSKIH PRAVA, ILI BILO KOJA DRUGA STRANKA KOJA SMIJE MIJENJATI I/ILI REDISTRIBUIRATI PROGRAM KAKO JE DOZVOLJENO GORE, NEĆE BITI VAMA ODGOVORAN ZA ŠTETE, UKLJUČUJUĆI OPĆE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE PROIZAŠLE IZ KORIŠTENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠTENJA PROGRAMA (UKLJUČUJUĆI, ALI NE SAMO NJIH, GUBITAK PODATAKA ILI ČINJENJE PODATAKA NETOČNIM ILI GUBITKE VAS ILI DRUGIH STRANAKA ILI NEUSPJEH PROGRAMA DA RADI S BILO KOJIM DRUGIM PROGRAMOM), ČAK I AKO JE TAKAV VLASNIK ILI DRUGA STRANKA UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA.

KRAJ OBVEZA I UVJETA