Oppitunti

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun

Tätä sivua ollaan päivittämässä ja se on vielä keskeneräinen, katso tarvittaessa englanninkielinen dokumentaatio tai Moodlen 3-version ohjeet.


Aktiviteetin esittely

Oppitunti-aktiviteetti esittää joukon verkkosivuja opiskelijalle, jota voidaan käskeä tekemään jonkinlainen valinta kunkin sivun lopussa. Oppitunnin yksittäinen sivu on yksinkertaisimmillaan verkkosivu, jonka alareunassa on Jatka-nappula. Nappulaa klikkaamalla Moodle näyttää oppitunnin seuraavan sivun.

Oppitunti-aktiviteetin merkittävin ero muihin Moodlen aktiviteetteihin on sen kyky sopeutua opiskelijan vastauksiin. Jokainen opiskelijan tekemä valinta tai antama vastaus voi lähettää opiskelijan erilaiseen oppitunnin haaraan, jossa on erilaiset sivut. Oppitunti-aktiviteetin avulla voidaan opiskelijalle tarjota joustavaa oppimateriaalia ilman että opettaja puuttuu suoraan oppimisprosessiin luotuaan kerran oppitunnin.

Oppitunti-aktiviteetissa on valittavana 7 erilaista kysymystyyppiä. Jotkut kysymystyypeistä voidaan pisteyttää automaattisesti, kuten esimerkiksi monivalintakysymykset. Opettajan käytettävissä on myös useita edistyneitä oppitunnin etenemiseen vaikuttavia ominaisuuksia, joiden avulla voidaan suunnitella monipuolisesti opiskelijoiden vastausten mukaan adaptoituvia oppitunteja. Yleisimmät sivutyypit, kysymyssivut ja haarat, ovat kuitenkin yksinkertaiset käyttää.

Oppitunnilla on kaksi perustoimintatapaa: esitys ja ns. flash card -toimintatapa. Esitystyyppinen oppitunti sisältää kysymyksiä ja haaroja. Flash card -tyyppisessä oppitunnissa oppitunnin sivut näytetään satunnaisesti. Se sopii erityisesti asioiden ulkoa opetteluun.

Yleistä tietoa oppituntiaktiviteetista ja sen metodologiasta

Opiskelijan näkökulmasta oppitunti on joukko verkkosivuja, joilla tehdään jokin valinta tai tehtävä, ennen kuin voi siirtyä seuraavalle sivulle. Tehty valinta määrää oppitunnin etenemisen. Oppitunti voi olla sarja sivuja, joilla edetään lineaarisesti, kuten esitysgrafiikkaohjelmalla tehdyissä kalvoissa, tai sitten se voi olla epälineaarinen ja haarautuva, tai jonkinlainen yhdistelmä näitä kahta tyyppiä.

Tyypillisesti oppitunnin etenemistä ohjaavat opiskelijan tekemät valinnat. Esimerkiksi eräs vastausvaihtoehto voi viedä opiskelijan taaksepäin oppitunnin materiaaleissa kertausta varten, kun taas toinen vastausvaihtoehto vie opiskelijaa oppitunnilla eteenpäin uudelle sivulle. Opiskelijoiden antamat vastaukset voi halutessaan pisteyttää.

Oppitunnilla on kaksi perustoimintatapaa: esitys ja oppimiskortit (flash card). Tämä ohje käsittelee erityisesti esitysmuotoista oppituntia, mutta sisältää myös erillisen kuvauksen flash card -tyyppisen oppitunnin laadinnasta.

Esitysmallinen oppitunti

Oppitunti-aktiviteetti käyttää Moodlen vakioeditoria, joten Oppitunnin sivuille voi lisätä mm. kuvia, linkkejä ja taulukoita. Oppitunnissa on myös ominaisuuksia, joilla opiskelijoita voi ohjata tekemään oppitunnit tietyllä tavalla tai tietyssä järjestyksessä: oppitunnille voi määrittää salasanan, erilaisia aikarajoituksia, tai estää oppitunnin suorituksen, ellei aiempia oppitunteja ole suoritettu.

Navigaatiosivut, jotka näkyvät vain opettajille, vaikuttavat opiskelijoille näytettävien sivujen esitysjärjestykseen. Esimerkiksi klusteri on sarja sivuja, jotka on erotettu muista sivuista klusterin alku ja klusterin loppu -navigaatiosivuilla. Navigaatiosivut ovat oppituntityökalun edistyneempi ominaisuus, joita kannattaa lisätä vasta, kun oppitunnin sisältö on valmis.

Sivut, kysymykset, vastaukset ja palautteet

Oppitunti koostuu sivuista. Opettajan näkökulmasta katsottuna on olemassa kahdenlaisia sivuja: valinta, ja navigaatiosivuja. Opiskelija näkee kahdentyyppisiä valintasivuja: haarasivuja ja kysymyssivuja. Haarasivuilla voi olla sekä sisältöä, että haaroja eri sivuille. Kysymyssivut ovat muuten samanlaisia, paitsi että kysymyssivuilla vastauksiin voidaan määritellä palautteet ja pistemäärät.

Oppitunnin oletuskysymys on monivalintasivu. Opettaja voi liittää sisältöä sivulle, ja kysyä siihen liittyvän kysymyksen. Opettaja voi lisätä yhdestä kahteenkymmeneen vastausvaihtoehtoa. Yksinkertainen sovellus monivalintakysymyksen käytöstä voisi olla seuraavanlainen: opettaja lähettää opiskelijan takaisin kysymykseen, jos vastaus on väärä, ja jos vastaus meni oikein, opiskelija siirtyy seuraavalle sivulle. Vastausvaihtoehtoihin voi myös liittää selityksen, ennen kuin oppitunti siirtyy eteenpäin. Vastausvaihtoehtojen järjestyksen voi asettaa satunnaiseksi jokaiselle yrityskerralle.

Sivun voi rakentaa myös monipuolisemmin. Monivalintakysymysesimerkkiä jatkaen, opettaja voisi esimerkiksi määrittää jokaiselle vastausvaihtoehdolle erilaisen pistemäärän. Riippuen vastauksesta, opiskelija voitaisiin lähettää erilliselle sivulle, jossa on materiaalia liittyen juuri opiskelijan valitsemaan vaihtoehtoon. Oppitunnin voi rakentaa myös diaesitysmaisesti, jolloin jokaisen sivun lopussa on vain yksi painike, jolla siirrytään seuraavalle sivulle. Kysymykset voidaan tarvittaessa lisätä oppitunnin loppuun.

Muokkausjärjestys ja etenemisjärjestys

Oppitunnin sivujen järjestystä voi muutella vapaasti. Jokaisella sivulla valitaan erikseen, mille sivulle seuraavaksi siirrytään. Siirtymät voivat olla suhteellisia ("seuraava sivu") tai absoluuttisia ("sivu nimeltä x"). Kun oppitunti sisältää useampia sivuja, opettaja voi siirtää sivuja paikasta toiseen, ja lisätä sivuja mihin tahansa kohtaan oppituntia.

Opettaja näkee oppitunnin sivut muokkausjärjestyksessä. Opiskelijat näkevät oppitunnin sivut etenemisjärjestyksessä. Myös opettaja voi tarkastella oppituntia etenemisjärjestyksessä ollessaan esikatselutilassa.

Siirtymät ovat opettajan pääasiallinen tapa määrittää opiskelijan eteneminen oppitunnilla. Jokaiselle vastausvaihtoehdolle voidaan määrittää erillinen siirtymä. Siirtymävaihtoehtoja on kahta tyyppiä, suhteellisia ja absoluuttisia. Oletussiirtymät suurimmalle osalle sivuista ovat suhteelliset siirtymät "Seuraava sivu" ja "Tämä sivu". Näitä voisi käyttää esimerkiksi siten, että oikean vastauksen jälkeen opiskelija siirtyy eteenpäin oppitunnilla, ja väärän vastauksen jälkeen opiskelija tulisi takaisin samalle sivulle.

Opettaja voi käyttää erilaisia esikatselutyökaluja testatessaan oppitunnin etenemisjärjestystä. Oppitunnin esikatseluvälilehdellä voidaan testata oppitunnin etenemistä, ja lisäksi jokaista sivua voi esikatsella erikseen. Opettaja voi myös vaihtaa opiskelijarooliin testatakseen oppituntia opiskelijan näkökulmasta.

Vastaukset ja arvostelu

Yleensä kysymyssivulla on yksi oikea vastaus, ja useita vääriä vastauksia. Monivalintakysymyksissä jokaiseen vastausvaihtoehtoon voi kytkeä erillisen palautteen opettajalta, joka näytetään opiskelijalle ennen kuin hänet siirretään seuraavalle sivulle.

Vastauksen voi pisteyttää kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä pisteytysmetodissa se, lähetetäänkö opiskelijat muokkausjärjestyksessä eteen- vai taaksepäin, ratkaisee kysymyksen pistemäärän. Toisessa metodissa jokaiselle vastausvaihtoehdolle annetaan erillinen pistemäärä.

Kun oppituntiin lisätään kysymyssivu, jokaisella siirtymällä on oletusvaihtoehtonsa. Ensimmäisen vastausvaihtoehdon siirtymä on "Seuraava sivu". Tätä kannattaa käyttää oikeana vastausvaihtoehtona. Loppujen vastausvaihtoehtojen oletussiirtymä on "Sama sivu". Ensimmäisen vaihtoehdon pistemäärä tässä tapauksessa on 1, ja muiden vaihtoehtojen 0. Oppituntia tehtäessä vastausvaihtoehtojen paikat arvotaan uudelleen jokaisella yrityskerralla.

Jos oppitunnin asetuksissa on kytketty päälle "muokattu pisteytys", jokaisella vastausvaihtoehdolla on oma pistearvonsa. Tällöin voi eri vastausvaihtoehdoille antaa esimerkiksi eriarvoisia pistemääriä tai negatiivisia pistemääriä.

Jos muokattu pisteytys on pois päältä, opiskelijan arvosana oppitunnista määräytyy seuraavalla kaavalla: oikeiden vastausten määrä jaettuna kysymyssivujen määrällä. Jos muokattu pisteytys on päällä, oppitunnin arvosana määrittyy seuraavasti: opiskelijan saamat pisteet jaettuna maksimipistemäärällä. Tämä pistemäärä skaalautuu käytössä olevan skaalan mukaan.

Arvostelua voi jatkaa myöhemmin, vaikka opiskelija poistuisikin oppitunnista ennen sen päättymistä. Palatessaan oppitunnille, heiltä kysytään, haluavatko he aloittaa alusta, vai jatkaa siitä kohdasta, mihin he viimeksi jäivät. Jos he päättävät jatkaa siitä, mihin he jäivät viimeksi, oppitunti siirtyy siihen sivuun, johon he viimeksi vastasivat oikein.
  • Oppitunnin päätarkoitus pitäisi olla oppiminen kohtalaisen mielenkiintoisella tavalla. Jos oppitunti arvostellaan, se voi muuntua tentiksi, jossa oikean vastauksen antaminen muuttuu itsetarkoitukselliseksi sen sijaan, että opiskelija miettisi jotakin ideaa erilaisista näkökulmista. Toistaalta, jos opeteltava asia vaatii paljon mieleenpainamista, pistemäärän antaminen saattaa motivoida opiskelijoita yrittämään oppituntia niin monta kertaa, että he oppivat muistamaan opeteltavan asian.
  • Jotkut opettajat käyttävät oppitunteja formatiivisina tehtävinä, jolloin arvosanat eivät vaikuta kurssin lopulliseen arvosanaan.
  • Monet opettajat käyttävät oppitunteja tietokokonaisuuksien esittelyyn ja opettamiseen. Arvosteluominaisuudet mahdollistavat ns. practice-periaatteen soveltamisen kurssin suunnittelussa, jolloin välitön opitun soveltaminen harjoitusten muodossa parantaa opitun mieleenpainumista ja ymmärrystä.

Oppitunnin luominen ja asetukset

Lisää Oppitunti laittamalla muokkaustila päälle, valitse "Lisää aktiviteetti tai aineisto" ja Oppitunti.

Oppitunnin asetuksista on ohjeet täällä.

Oppitunti-aktiviteetin asetukset on myös käsitelty kattavasti tässä videossa: <mediaplayer> https://youtu.be/K6jz2VCEHgA </mediaplayer>

Oppituntia luotaessa opettajan tulee aluksi lisätä jotakin materiaalia ensimmäiselle sivulle. Kun ensimmäinen sivu on tehty, opettaja voi jatkaa lisäämällä sivuja oppituntiin. Kun oppituntiin on lisätään kysymys- tai haarasivu, sivuja voi palata editoimaan koska tahansa. Sivuja voi myös siirtää paikasta toiseen.

Uusien sivujen, kysymysten tai haarojen lisäämiseen on myös oma ohjevideonsa;

<mediaplayer> https://www.youtube.com/watch?v=nq3das503-Q </mediaplayer>

Haarat ja haarasivut

Tarvittaessa oppitunnin käsittelemän materiaalin voi jakaa useampiin haaroihin. Haarojen välillä voi liikkua lisäämällä oppituntiin haarasivun.

Haarasivut ovat sivuja, joilla on useampi hyppyvalinta oppitunnin eri sivuille. Opiskelija näkee sivulla valintanappeja, joita klikkaamalla siirrytään seuraavalle sivulle. Haarasivut ovat muuten samanlaisia kuin monivalintakysymyssivut, mutta niitä ei pisteytetä. Haarasivuja voidaan käyttää kahdella eri tavalla, joita kutsutaan järjestetyiksi haaroiksi ja klassisiksi haaroiksi.

Järjestetyt haarat

Sisällysluettelo on esimerkki järjestetyn haaran käytöstä. Oppitunti voisi alkaa esimerkiksi haarasivulla, jonka nimi on "Sisällysluettelo". Opiskelija valitsee läpikäytävän asian sisällysluettelon valintapainikkeiden perusteella. Haaran lopuksi opiskelijalle voidaan näyttää esimerkiksi haarasivu, jossa on seuraavat vaihtoehdot: "Siirry seuraavaan haaraan", "Aloita haara uudelleen", "Lopeta oppitunti" ja "Palaa sisällysluetteloon".

Klassiset haarat

Klassinen haara on monimutkaisempi oppitunnin toiminto verrattuna järjestettyyn haaraan. Sen kautta saadaan satunnaistettua sivujen järjestystä haaran sisällä. Klassinen haara alkaa haarasivulla ja päättyy päätä haara -sivuun. Haaran päättyessä oletushyppy on paluu haaran aloittaneeseen haarasivuun. Klassisen haaran lisäämisen jälkeen haaraan kuuluvilla sivuilla on kolme uutta hyppyvaihtoehtoa: "uusi kysymyssivu haaran sisällä", "satunnainen kysymyssivu haaran sisällä", ja "satunnainen sivu haaran sisällä". Klassiset haarat päätä haara -sivuineen ovat toiminnoiltaan samankaltaisia kuin sivuryhmät.

Klassiset haarat kannattaa lisätä oppituntiin vasta, kun oppituntiin on lisätty kaikki kysymys- ja haarasivut. Rakenteeltaan monimutkaisia oppitunteja pitää myös testata opiskelijaroolissa ennen niiden julkaisemista opiskelijoille. 

Vinkkejä haarojen käyttöön

  • Haarasivun linkkien oletusmäärää voi vaihtaa oppitunnin asetuksista (Vastausten/haarojen maksimimäärä). Tätä määrää voi vaihdella muokatessa oppituntia ilman, että olemassaolevat haarasivut muuttuvat miksikään.
  • Jos oppitunti sisältää yhden tai useamman klassisen haaran, opettajien tulee päättää täytyykö opiskelijoiden käydä jokaisessa haarassa. Jotta opiskelijan täytyisi käydä useammassa haarassa, opettajan on nostettava kysymysten minimimäärä -arvoa oppitunnin asetuksissa sopivasti. Muuten opiskelija voi vain käydä läpi yhden haaran, vastata kaikkiin kysymyksiin oikein ja poistua oppitunnilta täysin arvosanoin.
  • Haarojen lisääminen saattaa saada aikaan sen, että opiskelija vastaan samaan kysymykseen useammin kuin kerran. Tämä saattaa vaikuttaa oppitunnin arvosteluun. Koska opettajana ei pääse testaamaan oppitunnin pisteytystä, oppituntia kannattaa testata myös opiskelijaroolissa.

Flash card -tyyppinen oppitunti

Katso video, miten tehdä flash card -oppitunti.

Oppituntiaktiviteettiä voidaan käyttää flash card -tyyppisenä tehtävänä muuttamalla oppitunnin asetuksia. Tämäntyyppisellä oppitunnilla opiskelijalle näytetään sivuja ("kortteja") satunnaisessa järjestyksessä. Yleensä nämä ovat kysymyssivuja. Oppitunnilla ei ole mitään muodollista alkua tai loppua, vain sarja sivuja satunnaisessa järjestyksessä.

Flash card -tyyppisestä oppitunnista on kaksi muunnelmaa. Muunnelma valitaan oppitunnin asetuksista säätämällä Toiminto oikean vastauksen jälkeen -kentän arvoa. "Näytä vielä katsomaton sivu" ei koskaan näytä samaa sivua kahdesti, vaikka opiskelija olisikin vastannut kysymykseen väärin. Toinen vaihtoehto on valita "näytä vastaamaton sivu", jolloin opiskelija näkee vain sivun, jonka kysymykseen hän ei ole vielä vastannut oikein.

Käytettäessä tämän tyyppisiä flash card -oppitunteja opettaja voi valita, näytetäänkö opiskelijalle kaikki oppitunnin sivut, vai vain (satunnainen) osa niistä. Tämä valitaan asetuksista säätämällä Näytettävien sivujen määrä -kentän arvoa.

Flash card -tyyppisessä oppitunnissa kysymyssivun oikean vastauksen hyppy tulisi osoittaa seuraavalle sivulle, ja väärän vastauksen tulisi osoittaa samalle sivulle.

Oppitunnin flash card -toiminto on hyvin pitkälle samanlainen kuin satunnainen tentti. Ne eroavat siinä, että oppitunnissa kysymykset näytetään yksi sivu kerrallaan, ja jokaiseen kysymykseen voi lisätä ylimääräistä palautetta oppitunnissa.

Oppitunnin ryhmäsivujen avulla sen sisälle voi toteuttaa myös flash card -osion, joka muodostaa vain osan oppitunnista.


Katso myös

Kysymysten tuonti oppituntiin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Katso lisää ratkaisuja yleisiin ongelmiin opettajan Usein kysytyt kysymykset -sivulta.