Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Estratègies de qualificació

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Moodle 2.4


L'estratègia de qualificació seleccionada determina com serà el formulari d'avaluació i com es calcularà la puntuació d'una tramesa basada en una determinada avaluació i un formulari donat. El taller compta amb 4 estratègies d'avaluació estàndard. Es podrien desenvolupar més estratègies que s'afegirien com a extensions o complements.

Estratègia de Qualificació acumulativa

Formulari d'avaluació quan s'usa la qualificació acumulativa

En aquest cas, el formulari d'avaluació consta d'una sèrie de criteris. Cada criteri s'avalua per separat donant ja sigui una puntuació numèrica (per exemple fins a 100 punts) o una escala (bé una escala definida per a tot el lloc o una escala del propi curs). Cada criteri pot tenir la seua ponderació. Els avaluadors poden fer comentaris per a cada criteri avaluat.

Quan es calcula la puntuació total de la tramesa, la puntuació de cada criteri primer es normalitza a un rang de 0 a 100. Aleshores, la puntuació total d'una avaluació determinada es calcula fent la mitjana ponderada de la puntuació normalitzada dels criteris. Les escales no numèriques es consideren com puntuacions de 0 a M-1, on M és el nombre d'elements de l'escala.

on és la puntuació donada al criteri i-th, és la puntuació màxima del criteri i-th, és el pes o ponderació del criteri i-th i és el nombre de criteris en el formulari d'avaluació.

És important tenir en compte que la influència d'un criteri donat ve donada únicament pel seu pes, i no pel tipus de puntuació o el rang de valors. Per exemple, considerem un formulari amb tres criteris: el primer amb valors de 0 a 100, el segon de 0 a 20 i el tercer amb una escala de 3 graus. Si tots tenen el mateix pes, si donem 50 punts al primer criteri, té el mateix impacte que si donem 10 punts al segon criteri.

Prenguem el cas anterior com a exemple. Suposem que el tercer criteri utilitza una escala de 6 graus. Un avaluador dóna 90 punts al primer criteri (o aspecte 1), 16 punts al segon criteri i 9 punts, molt bo a l'últim criteri. I els pesos dels tres criteris són 1, 2 i 3, respectivament. Donat que per al tercer criteri l'escala té 6 graus, i 9 punts, molt bo n'és el segon en una seqüència ordenada de major a menor, aleshores 9 punts, molt bo es converteix en un 4. És a dir, en la fórmula anterior, g3 =4 i max3 =5. Així, la puntuació final d'aquesta avaluació serà:

Accumulative formula.png


Comentaris

Formulari d'avaluació que utilitza comentaris

El formulari d'avaluació és similar al de l'estratègia de qualificació acumulativa però no es poden donar puntuacions, només fer comentaris. La puntuació total del treball avaluat sempre serà del 100%. Aquesta estratègia pot ser útil en fluxos de treball reiteratius en els quals els avaluadors, en una primera instància, comenten les trameses per a donar una retroalimentació als autors. Després el taller es torna a la fase de tramesa, i els autors poden millorar el treball d'acord amb els comentaris rebuts. Aleshores, l'estratègia de qualificació es pot canviar a una altra que utilitze puntuacions, i els treballs serien avaluats una altra vegada utilitzant un nou formulari d'avaluació.

Nombre d'errors

Formulari d'avaluació que utilitza el Nombre d'Errors

En el Moodle 1.x s'anomenava Marge d'error. El formulari d'avaluació consisteix en una sèrie d'assercions, cadascuna de les quals l'avaluador l'ha de marcar com a superada o no. Es poden utilitzar diverses paraules per expressar l'estat de superat o suspens, per exemple: Sí/No, Present/Absent, Bo/Fluix, etc.

La puntuació d'una avaluació es calcula a partir de la suma ponderada de les respostes negatives (assercions no superades). Ací, suma ponderada vol dir que una resposta amb un pes comptarà vegades. Els gestors del curs definiran una Taula de mapatge de notes que converteix el nombre d'assercions no superades en un percentatge de la puntuació de la tramesa. Si no es falla en cap asserció, la puntuació és un 100%.

Podeu utilitzar aquesta estratègia si voleu estar segurs que la tramesa compleix determinats criteris. Alguns exemples d'assercions poden ser: Té menys de 3 faltes d'ortografia, No té problemes de format de presentació, Té idees creatives, S'ajusta a l'extensió estipulada etc. Es considera que, per als avaluadors, aquest és un mètode tan fàcil d'entendre'l com d'usar-lo. Per tant és idoni inclús per als més joves o per als principiants en l'avaluació entre iguals, i encara i així dóna uns resultats bastant objectius.

Podeu editar el formulari d'avaluació seguint els passos següents:

 1. Escriviu la descripció corresponent a cada asserció en el seu requadre. Aleshores ompliu els camps Mot per l'error i Mot per l'encert. Establiu el pes per a cada asserció. Com podeu veure, la taula de mapatge de notes encara apareix en blanc.
 2. Premeu el botó "Desa i tanca" del fons de la pàgina.
 3. En la part superior de la pàgina, en l'àrea ombrejada titulada Fase de configuració, premeu l'enllaç "Editeu el formulari d'avaluació" i vegeu el formulari d'avaluació una altra vegada. Ara podeu veure que la taula de mapatge de notes ja hi apareix. (Observacions: En un principi tots els camps desplegables estaran en blanc. Heu de triar els valors correctes de cada desplegable perquè aquesta estratègia de puntuació funcione correctament.)
taula de mapatge de notes


Per exemple, si un formulari d'avaluació té tres assercions:

Número de l'asserció Contingut Estat: correcte o incorrecte Pes
1 Té un títol adient Sí/No 1
2 Té idees creatives Presència /Absència 2
3 El resum està ben escrit Sí/No 3


En l'exemple anterior, suposem que un avaluador resol per a un treball donat Sí/Absència/Sí. Donat que la tramesa només falla en el segon criteri, i el pes del segon criteri és 2, el nombre total d'errors serà de 2 [el màxim serien 6 errades]. Aleshores la puntuació de la tramesa donada per aquesta avaluació és del 66%. Suposem que la puntuació màxima de la tramesa establerta en els Paràmetres de qualificació sia de 100, aleshores la puntuació que aquesta avaluació donarà a la tramesa serà 66.

Rúbrica

Formulari d'avaluació per rúbrica amb aspecte de llista

Consulteu la descripció d'aquesta eina de puntuació en la Wikipedia. El formulari d'avaluació per rúbrica consisteix en un conjunt de criteris. Per a cada criteri es dóna una sèrie de graus o nivells descriptius. I s'assigna una puntuació a cadascun d'aquests graus. L'avaluador tria quin grau respon/s'ajusta millor al criteri establert.

La puntuació final es calcula així

on és el grau adjudicat al criteri "i", és el grau mínim possible per al criteri "i", és el grau màxim possible per al criteri "i", i és el nombre de criteris de la rúbrica.
Formulari d'avaluació per rúbrica amb aspecte de graella

Un exemple d'un criteri podria ser: Qualitat general de l'article amb els següents graus: 5 - Un article excel·lent, 3 - Un article mediocre, 0 - Un article fluix (la xifra ens indica la puntuació).

L'avaluació es pot presentar en dos aspectes - com una graella típica o com una llista. Es pot canviar l'aspecte de la rúbrica en qualsevol moment sense cap problema.

Exemple de càlcul: considerem una rúbrica amb 2 criteris, i ambdós tenen 4 graus: 1, 2, 3, 4. L'avaluador tria el grau amb la qualificació 2 per al primer criteri i el grau 3 per al segon criteri. Aleshores la puntuació final serà:

Observeu que aquest càlcul pot ser diferent de la vostra forma intuïtiva d'utilitzar la rúbrica. Per exemple, si l'avaluador del cas anterior triés en ambdós casos el grau 1, una suma senzilla ens donaria 2 punts. Però, de fet, aquesta és la mínima puntuació possible així que es computa com un 0. Per a evitar confusions, es recomana que, en la definició dels criteris de la rúbrica, utilitzeu sempre un grau amb valor 0.

Compatibilitat amb versions anteriors: Aquesta estratègia combina, en una sola, les estratègies de Rúbrica i Criteri de Moodle 1.x . En el fons, l'anterior Criteri només era una sola dimensió de la Rúbrica. En el Taller 1.x, la Rúbrica podia tenir diversos criteris (categories) però es limitaven a una escala de 0-4 punts. Pel contrari, l'estratègia Criteri del Taller 1.9 podia utilitzar una escala personalitzada, però es limitava a un únic aspecte de l'avaluació. La nova estratègia Rúbrica en combina les dues de velles. Per tal de ser fidel al comportament antic, el Taller vell s'actualitzarà automàticament de la forma següent:

 • L'estratègia Criteri de la versió 1.9 se substitueix per la Rúbrica 2.0 utilitzant una sola dimensió
 • La Rúbrica de la 1.9 passarà a la Rúbrica 2.0 utilitzant una escala de puntuació de 0-4 per a cada criteri.

En Moodle 1.9 l'avaluador podia suggerir un ajust opcional a una nota final. Açò ja no es pot fer. Potser es puga tornar a fer en versions futures, com una funció estàndard per a totes les estratègies d'avaluació, no solament per a la rúbrica.

Practiqueu en un Taller de veritat

Visiteu la pàgina web de demostració per a saber més sobre com definir el formulari d'avaluació [1] (NO FUNCIONA! però podeu accedir a un curs on podeu practicar i crear un taller)

Observacions: Heu d'identificar-vos per a veure el formulari d'avaluació.
Nom d'usuari: teacher
Contrasenya: demo (NO FUNCIONA, la que funciona és sandbox )

Aquesta pàgina consta d'un formulari inicial d'avaluació que utilitza la rúbrica com estratègia d'avaluació. Podeu veure formularis basats en altres estratègies d'avaluació si seguiu els passos següents:

 1. Aneu a [2](També caldrà que us identifiqueu per a veure aquests paràmetres. No FUNCIONA!)
 2. Trieu l'estratègia d'avaluació concreta en el menú desplegable Estratègia de qualificació dels Paràmetres de qualificació.
  paràmetres de qualificació
 3. Premeu el botó "Desa i visualitza" del fons de la pàgina.
 4. Premeu l'enllaç "Editeu el formulari d'avaluació" que apareix en l'àrea ombrejada titulada "Fase de configuració" de la part superior d'aquesta pàgina.

Podreu veure un formulari d'avaluació verge que utilitzarà la estratègia d'avaluació que hageu triat.