Aquesta pàgina forma part de la documentació de Moodle en català, tot i que no ha estat traduïda encara. Podeu contribuir obertament a les tasques de traducció. Podeu consultar la Guia d'edició de la documentació i també participar ens els debats del fòrum de traductors de la documentació a moodle.org

Ús del taller

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Moodle 2.4


Fases del Taller

Es pot considerar que el taller es desenvolupa en cinc fases. Un taller típic pot durar dies o fins i tot setmanes. El professorat és qui canvia el taller d'una fase a una altra.

Un taller típic segueix un traçat lineal que va des de la Configuració a la Tramesa, l'Avaluació, la Puntuació/Qualificació, i acaba amb la fase de Tancament. Però també és possible un traçat recurrent més avançat.

L'avenç de l'activitat es pot veure en l'anomenat Planificador del taller. Mostra totes les fases del Taller i destaca la fase actual. També fa una relació de totes les tasques que l'usuari ha de fer en la present fase del taller, amb informació sobre si la tasca ja s'ha acabat, encara no s'ha acabat o, fins i tot, si s'ha suspés.

Fase de configuració

En aquesta fase inicial. els participants del Taller no poden fer res (ni modificar les seues trameses ni les avaluacions). Els gestors del curs utilitzen aquesta fase per a canviar els paràmetres del taller, modificar l'estratègia de puntuació en els models de formularis de qualificació... Podeu canviar a aquesta fase sempre que necessiteu variar els paràmetres del Taller i evitar que l'usuari pugui modificar el seu treball.

Fase de tramesa

En la fase de tramesa, els participants del Taller fan la tramesa del seu treball. Podeu fixar les dates del Control d'accés perquè, encara que el Taller estiga en aquesta fase, la tramesa es limite només a un període determinat. Es pot especificar tant la data (i l'hora) d'inici de la tramesa com la data (i hora) de tancament, o ambdues.

Fase d'avaluació

Si el Taller utilitza la característica de l'avaluació entre iguals, aquesta serà la fase en la qual els participants del taller avaluaran les tramesses que se'ls ha assignat perquè les revisen. Com en la fase de tramesa, l'accés es pot controlar especificant la data i l'hora des de què i/o fins quan l'avaluació està permesa.

Fase de qualificació de les avaluacions

La feina principal en aquesta fase és el càlcul de la puntuació final de les trameses i de les avaluacions, i retornar informació (retroacció) als autors i als avaluadors. En aquesta fase, els participants del taller ja no poden modificar les seues trameses o les seues avaluacions. La persona que gestiona el curs pot esborrar de forma manual les puntuacions calculades. A més, algunes trameses destacades es poden definir com a publicades perquè, en la fase següent, estiguen disponibles per a tots els participants del Taller.

Tancament

Un taller ja tancat

Nova funcionalitat
del Moodle 2.4!

Quan el taller entra en aquesta fase, les puntuacions finals calculades en la fase anterior es traslladen al Gradebook del curs. Açò fa que les qualificacions del taller apareguen tant en el Qualificador com en el Taller (novetat del Moodle 2.4 i següents). En aquesta fase, els participants poden veure les seues trameses, les seues avaluacions i, si fóra el cas, altres trameses publicades.

Qualificació del taller

Les puntuacions de l'activitat Taller es van obtenint esglaonadament, al llarg de diferents etapes, fins que es tanquen. L'esquema següent mostra aquest procés i dóna informació sobre les taules de la base de dades on s'emmagatzemen les puntuacions.

Esquema del càlcul de la puntuació del taller


Com podeu veure, cada participant obté dues puntuacions en el Qualificador del curs. Durant la Fase de qualificació de les avaluacions, el gestor del curs pot fer que el Taller calcule aquestes puntuacions finals. Observeu que estan emmagatzemades en el mòdul Taller fins que l'activitat passa a la fase final (Tancament). Per tant, si no esteu satisfets amb les puntuacions, hi podeu jugar sense perill, i posteriorment podeu tancar el Taller i traslladar les puntuacions al Qualificador. Aleshores, fins i tot, podríeu tornar a la fase anterior, recalcular o anul·lar les qualificacions, i tornar a tancar el Taller, de forma que les puntuacions s'actualitzarien una altra vegada en el Qualificador (tingueu en compte que també podeu modificar les puntuacions en el Qualificador).

Durant la qualificació de les avaluacions, la taula Informe de qualificacions del taller mostra una visió general de totes les puntuacions individuals. L'informe utilitza diversos símbols i sintaxi:

Qualificacions Significat
- (-) < Alice Alice té una avaluació assignada, però encara no l'ha fet i tampoc l'ha estat puntuada.
68 (-) < Alice Alice ha avaluat la tramesa, a la qual ha atorgat 68 punts. La qualificació de l'avaluació (avaluació de l'avaluació) encara no s'ha fet.
23 (-) > Bob La tramesa de Bob ha estat avaluada per un company, que li ha atorgat 23 punts. La qualificació d'aquesta avaluació encara no s'ha fet.
76 (12) < Cindy Cindy ha avaluat la tramesa, i li ha donat 76 punts. La qualificació d'aquesta avaluació ha rebut 12 punts.
67 (8) @ 4 < David David ha ha avaluat la tramesa amb un 67, i ha rebut un 8 com a qualificació de la seua avaluació. La seua avaluació té un pes de 4.
80 (20 / 17) > Eve La tramesa d'Eve fou avaluada per un company. La tramesa d'Eve va rebre un 80, i la qualificació d'aquesta avaluació va calcular-se en un 20. El professor ha canviat la qualificació de l'avaluació a 17, i probablement ha enviat una explicació a l'avaluador/revisor.

Qualificació de la tramesa

La puntuació final de cada tramesa es calcula com la mitjana ponderada de les avaluacions fetes per tots els avaluadors d'aquesta tramesa. La puntuació s'arrodoneix al nombre de decimals establert en la pàgina de configuració del Taller.

El gestor del curs pot influir en la puntuació d'una determinada tramesa de dues formes:

 • fent la seua avaluació, probablement amb un pes major que aquell que tenen les avaluacions entre iguals
 • canviant la puntuació per un valor determinat

Qualificació de la tasca d'avaluació

La Qualificació de la tasca d'avaluació intenta estimar la qualitat de l'avaluació que el participant ha fet dels seus companys. Aquesta qualificació (també coneguda com "avaluació de l'avaluació") es calcula amb la intel·ligència artificial del mòdul Taller, que intenta fer el treball típic del professorat.

Durant la fase de qualificació de les avaluacions, utilitzareu una aplicació del Taller per a calcular les qualificacions de les avaluacions. De moment només hi ha un métode de càlcul anomenat Comparació amb la millor avaluació. A continuació es descriu el mètode utilitzat per aquesta aplicació. Penseu que, en el futur, se poden desenvolupar més mètodes com a extensions del Taller.

Les qualificacions de les avaluacions es mostren entre parèntesis en l'Informe de qualificacions del Taller. La qualificació final de l'avaluació es calcula com la mitjana de les "avaluacions de les avaluacions" individuals.

No hi ha una única fórmula per a descriure el càlcul. Però el procés és determinista. El taller escull una de les avaluacions com "la millor" -la més pròxima a la mitjana de totes les avaluacions- i li dona la puntuació del 100%. Aleshores, mesura la "distància" entre totes les altres avaluacions i aquesta millor, i els dona una puntuació més baixa quan més diferents siguen respecte a la millor (es considera que la millor representa un consens entre la majoria dels avaluadors). El paràmetre de càlcul és com d'estrictes hem de ser, es a dir: com de ràpid han de caure les puntuacions a mida que les avaluacions difereixen de la millor.

Si només hi ha 2 avaluacions per tramesa, el Taller no pot decidir quina és "correcta". Imagineu que teniu dos avaluadors - Alice i Bob. Ambdós avaluen la tramesa de Cindy. Alice dius que és una porqueria i Bob diu que és excel·lent. No hi ha forma de decidir qui té raó. Aleshores el Taller dirà: D'acord, ambdós teniu raó i us donaré als dos un 100% per aquesta avaluació. Per evitar-ho, teniu dues opcions:

 • Bé podeu encarregar una avaluació addicional de forma que el nombre d'avaluadors (revisors) sia senar i el Taller puga triar el millor. El cas típic seria que el professor fes les seues avaluacions de la tramesa i la desempataria.
 • O bé podeu decidir que us refieu més d'un dels avaluadors. Per exemple, sabeu que Alice és millor avaluadora que Bob. En aquest cas, podeu agmentar el pes de l'avaluació d'Alice, per exemple a "2" (en lloc de l'1 que ve per defecte). Als efectes del càlcul, l'avaluació d'Alice es considerarà com si hagueren dues avaluadores que hagueren tingut exactament la mateixa opinió i, per tant, es probable que la trien com la millor.

Compatibilitat amb versions anteriors

En el Taller 1.x, el cas de dos avaluadors amb el mateix pes no està ben gestionat i dóna resultats erronis ja que un d'ells tindrà la sort d'obtenir el 100% i l'altre obté una puntuació menor.

No es comparen les puntuacions finals

És important que sapigueu que el mètode de càlcul de les qualificacions Comparació amb la millor avaluació no compara les puntuacions finals (totals). Independentment de l'estratègia utilitzada, cada formulari d'avaluació completat es pot considerar com un vector de "n" dimensions de valors normalitzats. Així, l'aplicació compara les respostes de cadascuna de les dimensions del formulari d'avaluació (criteris, afirmacions, ...). I aleshores calcula la separació entre les dos avaluacions fent una anàlisi estadística de la variància.

Ho podeu veure en un exemple. Considerem que heu utilitzat l'estratègia de qualificació Nombre d'errors per a l'avaluació d'uns treballs de recerca. Aquesta estratègia utilitza una llista d'assercions i el revisor (avaluador) només ha de marcar si l'afirmació és correcta o és falsa. Suposem que heu definit un formulari d'avaluació amb tres criteris:

 1. L'autor descriu clarament l'objectiu de la recerca? (sí/no)
 2. Es descriu la metodologia de la investigació? (sí/no)
 3. Les referències estan citades correctament? (sí/no)

Suposem que l'autor obtinga una puntuació del 100% si supera els 3 criteris (que l'avaluador respon "sí"), 75% si només supera dos dels criteris, 25% si en supera un i 0% si l'avaluador respon "no" als 3 criteris.

Ara imaginem que el treball de Daniel és avaluat per 3 col·legues: Alice, Bob i Cindy. Tots responen a cada criteri en el mateix ordre:

 • Alice: sí / sí / no
 • Bob: sí / sí / no
 • Cindy: no / sí / sí

Com podeu veure, tots donen una puntuació del 75% a la tramesa. Però Alice i Bob coincideixen en cada resposta, mentre que les respostes de l'avaluació de Cindy són diferents. El mètode d'avaluació Comparació amb la millor avaluació intenta determinar com seria una hipotètica avaluació absolutament correcta. En el document Development:Workshop 2.0 specification, David [David Mudrak, desenvolupador de Moodle] diu "Com Zeus avaluaria aquesta tramesa?" i podria ser així (no tenim cap altra manera):

 • Zeus 66% sí / 100% sí / 33% sí

Aleshores, s'intenta trobar aquelles avaluacions que són més pròximes a aquesta avaluació teòricament objectiva. Podeu observar que Alice i Bob són els millor i se'ls dona una qualificació de la avaluació del 100%. Aleshores es calcula com d'allunyada està l'avaluació de Cindy de la millor. Com podeu veure, les respostes de Cindy només coincideixen en un criteri de tres, així que la qualificació de l'avaluació de Cindy no serà gens alta.

El mateix raonament servirà per a totes les altres estratègies de qualificació. La conclusió és que la puntuació de la tramesa donada pel millor avaluador no ha de ser la més pròxima a la mitjana ja que les avaluacions es comparen en l'àmbit de les respostes (criteri) i no en el de la qualificació final (total) de cada avaluació.

Els grups en el Taller

Quan teniu un taller en un curs amb grups separats o grups visibles i agrupaments, es pot fer una selecció per grup a traves d'uns menús desplegables que apareixen en la Fase de tramesa, en la pàgina d'assignació de les trameses, en l'informe de qualificacions, etc..

"Group filtering"
Menú desplegable de selecció de grup

També podeu consultar