Kysymystyypit

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuunTentin kysymystyypit

M401kysymykset.png

Monivalinta

Monivalintakysymyksillä voidaan luoda tehtäviä, joissa valitaan useista vaihtoehdoista oikeaksi "Vain yksi vaihtoehto" tai useampi (= "Salli useampi vaihtoehto"). Jälkimmäisessä tapauksessa vääristä vaihtoehdoista on annettava miinuspisteitä, muuten kaikki vaihtoehdot valitsemalla saa kysymyksestä täydet pisteet.

Tosi/Epätosi

Tosi/Epätosi-kysymyksillä voidaan esittää väittämiä, jotka opiskelija määrittelee todeksi tai epätodeksi. Tämä on siis tavallaan yksinkertainen monivalintakysymys, jossa on vain kaksi vastausvaihtoehtoa.

Lyhytvastaus

Tällä kysymystyypillä voidaan kerätä opiskelijoilta sanallisia vastauksia. Vastaus arvioidaan vertaamalla vaihtoehtoisiin mallivastauksiin, joissa voi olla jokerimerkkejä.

Numeerinen kysymys

Numeerisella kysymyksellä voidaan toteuttaa tehtäviä, joissa opiskelija antaa vastauksen numeerisena (lukuna). Vastausta verratan mallivastaukseen, johon voi myös antaa virhemarginaalin.

Laskutehtävä

Laskutehtävä on kuten numeerinen kysymys, mutta siinä käytetyt luvut valitaan annetusta lukujoukosta satunnaisesti arpomalla.

Essee

Esseellä voidaan kerätä pitkiäkin tekstimuotoisia vastauksia. Essee on ainoa kysymystyyppi, jota ei voi automaattisesti arvioida eli opettajan on arvioitava esseet itse.

Yhdistämistehtävä

Yhdistämistehtävässä muodostetaan kysymyspareista, jotka opiskelijan tulee yhdistää toisiinsa. Kunkin alikysymyksen vastaukset tulee valita listasta vaihtoehtoja.

Yhdistämistehtävä lyhytvastauksista

Kuten Yhdistämistehtävä, mutta vaihtoehdot arvotaan satunnaisesti halutun kategorian lyhytvastaus-kysymyksistä.

Aukkotehtävät

Aukkotehtävällä tekstin sekaan upotetaan monivalinta-, lyhytvastaus- ja/tai numeerisia kysymyksiä.

Matemaattinen monivalinta

Matemaattiset monivalinnat ovat kuin monivalintatehtäviä, joissa sekä kysymykseen että vastausvaihtoehtoihin saa lisätä laskukaavoja. Laskuissa käytetyt muuttujat korvataan satunnaisesti valituilla luvuilla kun tehtävä näytetään opiskelijalle.

Yksinkertainen laskutehtävä

Yksinkertainen versio laskutehtävästä. Kysymykseen voi lisätä muuttujia, jotka muutetaan annetun rajauksen perusteella satunnaisiksi numeroiksi kun tehtävä näytetään opiskelijalle.

Valitse puuttuvat sanat

Täydennä kysymystekstin puuttuvat sanat käyttämällä alasvetovalikoita.

Vedä kohde kuvan päälle

Vedä kuvat tai tekstitarrat oikeille paikolle taustakuvaan.

Vedä merkki kuvan päälle

Vedä merkit oikeille paikolle taustakuvaan.

Vedä sanat tekstiin

Täydennä kysymystekstin puuttuvat sanat vetämällä oikeat sanat paikoilleen.

Ohjeteksti

Ohjeteksti ei ole varsinainen kysymystyyppi, vaan sillä voit lisätä tekstiä kuten väliotsikoita ja ohjeita kysymysten väleihin, vastaavasti kuin kurssialueellekin. Sitä voidaan hyödyntää esim. tentin täyttöohjeiden antamiseen, jossa ei ole lainkaan erillistä vastauskenttää.

Tarkemmat ohjeet olemme laatineet kaikkein käyteytyimpiin kysymystyyppeihin: Tosi/Epätosi-, Monivalinta-, Lyhyt vastaus - ja Aukkotehtävä -kysymyksiin. Kysymysten luominen on esitelty Kysymyspankki-sivulla.

Kysymystyyppien asetukset

Kysymystyypistä riippumatta, jokaiselle kysymykselle määritellään:

  • Kysymyksen nimi = se nimi, jolla kysymys näkyy kysymyspankissa tentin laatijalle (ei tarkoita kysymystekstiä, ei näy opiskelijalle). Huom. Kysymykset kannattaa nimetä aina kuvaavasti (ei vain Monivalinta 1, Monivalinta 2 jne. koska silloin kysymysten hallinnasta tulee usein jatkossa hankalampaa).
  • Kysymyksen teksti = opiskelijalle näkyvä tenttikysymys
  • Oletusarviointi kysymykselle = oikean vastauksesta annettavat maksimipisteet
  • Yhteinen palaute = kysymyskohtainen palauteteksti, joka näytetään opiskelijoille vastaamisen jälkeen (monissa kysymystyypeissä voi määritellä myös vaihtoehtokohtaisen palautteen esim. eri palautteen oikeasta ja väärästä vastauksesta)
  • Vähennyskerroin = määritellään saman kysymyksen uudelleen yritykselle pisteiden vähennysmäärä (jos näin halutaan). Huom. Vähennyskerroin toimii vain ns. mukautuvassa tentissä (mukautuva tila valittuna tentin asetuksista). Vähennyskerroin on 1, jos mukautuva tila ei ole tentissä käytössä.
  • Tunnistenumero = Tunnistenumeron avulla voi myös tunnistaa kysymyksen. Sen voi yleensä jättää tyhjäksi, mutta se voi joissakin tapauksissa olla käyttökelpoinen. Tunnistenumeron pitää olla yksilöllinen kussakin kysymyskategoriassa.

Essee

Esseen avulla opiskelijat voivat kirjoittaa pitkiä vastauksia aiheista. Esseet on arvioitava manuaalisesti.

Opettaja voi luoda mallipohjan oppilaan vastaukselle, jotta hän saa lisätukea vastaamiseen. Malli näkyy opiskelijalle tekstieditorissa, kun opiskelija alkaa vastata kysymykseen. On myös mahdollista sisällyttää arvosanatiedot esseen arvosteleville opettajille, joihin he voivat viitata esseitä arvioidessaan.

Uusimmissa Moodlen versiossa voi ottaa käyttöön myös sanamäärälaskurin. Lisäksi organisaatiokohtaisesti käyttöön voi olla mahdollista ottaa plagiaatin tunnistusjärjestelmä.

Ks.tarkemmat ohjeet (englanniksi): Essay question type

Tosi/Epätosi

Kysymys sisältää yhden väittämän, johon opiskelija vastaaa valitsemalla joko "Tosi" tai "Epätosi". Kentässä "Oikea vastaus" määritellään, kummasta vastausvaihtoehdosta annetaan pisteitä (kumpi on oikea vastaus tämän kysymyksen kohdalla). Huutomerkillä merkityt kohdat ovat pakollisia kenttiä. Valitse kysymykselle kategoria, jos haluat luoda sen johonkin muuhun kuin oletuskategoriaan. Kysymyksen nimi näkyy vain kysymyspankissa. Kysymysteksti on varsinainen tenttikysymys, joka näytetään opiskelijoille.

M401tosi epätosikysymys1.png

Määritä kohdassa Oletuspisteet maksimipisteet, jotka annetaan oikeasta vastauksesta. Määritä kohdassa "Oikea vastaus", kumpi vastausvaihtoehto on oikea. Määrittele myös halutessasi eri vastausvaihtoehdoista annettava palaute.

Monivalinta

Monivalintakysymyksissä opettaja esittää kysymyksen/väittämän ja siihen annetaan opiskelijalle kaksi tai useampia vastausvaihtoehtoja. Oikeita vastauksia voi olla yksi tai useita, voit määrittää tämän kohdassa "Yksi vai useita vaihtoehtoja". Useampia oikeita vaihtoehtoja sisältävissä kysymyksissä yksittäisen vaihtoehdon ei tarvitse välttämättä antaa opiskelijalle 100% pisteistä vaan esimerkiksi jos kaksi vaihtoehtoa neljästä on oikein, annetaan oikeista kummastakin 50% pisteistä. Jos vastaajalle annetaan mahdollisuus valita useita vaihtoehtoja, kannattaa vääristä vaihtoehdoista vähentää pisteitä (negatiivinen prosenttiluku vaihtoehdon "Arviointi"-kenttään). Muutoin vastaaja saa aina täydet pisteet valitsemalla kaikki vaihtoehdot.

M401monivalintakysymys1.png


M401monivalintakysymys2.png

Jos vaihtoehdoista useampi on oikein, voit määritellä Arvioinnin niin, että jokaisesta oikeasta valinnasta saa osan pisteistä (tässä yllä olevassa esimerkissä kolme vaihtoehtoa on oikein ja niistä jokaisesta saa yhden kolmasosan maksimipisteistä eli 33,33%). Jos opiskelija osaa valita kaikki vaihtoehdot oikein, hän saa tehtävästä täydet pisteet = 100%.

M401monivalintakysymys3.png

Väärästä vastauksesta kannattaa vähentää pisteitä kohdassa Arviointi, jos opiskelija voi valita useamman vaihtoehdon (ylläolevassa esimerkissä -50%).

Lyhytvastaus

Lyhytvastaus-kysymyksillä voidaan pyytää opiskelijalta tentissä lyhyttä, sanallista vastausta (tietty merkkijono), yleensä esimerkiksi yhtä sanaa. Mikäli kysymystä laatiessa huomataan, että tapoja kirjoittaa oikea vastaus onkin lukuisia, voidaan lyhytvastauksen sijaan käyttää esimerkiksi monivalintaa.

M401lyhytvastaus1.png


Valitse aluksi kysymyksen kategoria. Kysymyksen nimi näkyy kysymyspankissa, joten anna sille kuvaava nimi. Kysymysteksti on varsinainen, opiskelijalle näytettävä kysymys. Huomaa myös "Kirjainten koon merkitys": Valitse, onko annettavan vastauksen kirjainkoolla merkitystä (eli hyväksytäänkö sekä isoja että pieniä kirjaimia?).

Anna vähintään yksi oikea vastausvaihtoehto. Tyhjäksi jätettyjä vastauksia ei käytetä. Merkkiä '*' voidaan käyttää jokerimerkkinä korvaamaan mikä tahansa merkki. Pisteet ja palaute annetaan ensimmäisen sopivan vastauksen perusteella.

M401lyhytvastaus2.png
M401lyhytvastaus3.png

Kysymysten kopiointiin ja lisäämiseen osaksi tenttiä löydät ohjeet Kysymyspankki -sivulta.

Aukkotehtävät

Ks. oma ohjesivu Aukkotehtävät.

Muita kysymystyyppejä

STACK-kysymystyyppi saattaa olla käytössä, mutta oletuksena se ei Moodlen tenteissä ole saatavana. Ota yhteys oman organisaatiosi Moodle-tukeen saadaksesi tästä lisätietoa.