Millainen on hyvä etätentti?

MoodleDocsista
Loikkaa:valikkoon, hakuun
{{{org}}}
[[File:{{{logo}}}]]
{{{kuvaus}}}
N/A

In English: UH-What makes a good remote examination?

På svenska: HU-Hurdan är en bra distanstentamen?

Etätentillä tarkoitetaan tässä

 • muualla kuin Helsingin yliopiston tiloissa tehtävää tenttiä ja
 • opiskelijan laitteella, esimerkiksi tietokoneella tai mobiililaitteella, verkossa tehtävää tenttiä.


Etätentti - vai muu tapa arvioida opiskelijan osaamista?

Jos olet “siirtämässä” valvottua salitenttiä verkkoon etätentiksi, pysähdy hetkeksi miettimään, onko etätentti paras tapa mitata kurssin osaamistavoitteiden saavuttamista.

Etätentti on vain yksi tapa arvioida opiskelijoiden osaamista. Voit arvioida oppimista myös esimerkiksi referaateilla, esseillä, ryhmätöillä, verkkokeskusteluilla, raporteilla, vertais- ja itsearvioinnein ja oppimispäiväkirjoilla sekä -raporteilla.

Valitse etätentti silloin, kun

 • haluat opiskelijan soveltavan oppimateriaalin pohjalta hankkimaansa tietoa.
 • opiskelija saa hyödyntää kirjallisuutta, verkkoa tai muuta materiaalia vastatessaan.
 • pyydät analysoimaan ja arvioimaan materiaalia, tekemään sen pohjalta päätelmiä tai luomaan materiaalia apuna käyttäen uutta.
 • Pyydä opiskelijoita perustelemaan vastauksiaan eri näkökulmista, jolloin suora vastausten kopioiminen vaikeutuu.
 • haluat simuloida työelämän todellista tilannetta (ns. autenttinen tentti):
  • aikapaine: usein työelämässä täytyy mm. laatia raportteja ja arviointeja määräpäivään mennessä.
  • voi kysyä kollegalta tai tehdä tehtävä tiimissä (ryhmätyönä).
  • voi googlettaa ja käyttää muita lähteitä.

Hyödynnä myös Helsingin yliopiston Yammerin Verkko-opetus ja/tai Moodle & MOOC -ryhmiä. Jaa ideasi – kysy kollegalta!

Miten etätentti eroaa ns. salitentistä?

Erot ns. salitentteihin ovat:

 • etätenttiä ei valvota:
  • opiskelijalla on käytössään mm. kirjallisuus, oppimateriaali ja verkon lähteet.
  • opiskelija voi myös kysyä apua muilta.
 • paikasta riippumattomuus:
  • opiskelija tekee tentin valitsemassaan paikassa.
 • tenttivastaus tuotetaan tietokoneella
  • opiskelija tekee tentin valitsemalla laitteella (tietokone, kännykkä, tabletti).
  • koneella kirjoitettu vastaus helpottaa opettajan arviointia: käsialasta saa aina selvää.
  • opiskelijan on helpompi muokata ja jäsennellä vastaustaan kuin paperitentissä
 • opiskelijan vastauksen voi tarvittaessa tarkistaa plagiaatintunnistusjärjestelmä Urkundissa.

Millä työkalulla etätentti kannattaa toteuttaa?

Helsingin yliopistossa suositeltavin tapa etätentin toteuttamiseen on verkko-oppimisympäristö Moodle, koska:

 • Usealla kurssilla on jo käytössä Moodle-alue, jossa myös tentti kannattaa toteuttaa (opiskelijat ovat jo Moodle-alueella).
 • Kysymysten ja vastausten hallinnointi on helppoa:
  • kaikki ko. kurssin tenttikysymykset ja –vastaukset löytyvät kurssin Moodle-alueelta (vrt. sähköposti, johon kysymykset/vastaukset hukkuvat helposti varsinkin, jos tenttijöitä on paljon).
  • voit kopioida kysymyksiä Moodle-alueelta toiselle.
 • Moodle tarjoaa monipuoliset arviointi- ja palautetyökalut opettajalle.
 • Arvosanat saa Moodlesta vietyä Exceliin - Excelin voi toimittaa opintosuoritusten rekisteröijille.
 • Opiskelija näkee arvioinnit ja palautteen suoraan kurssin Moodle-alueen Arvioinnit-kohdasta.
 • Saat tukea
  • tentin laatimiseen Opettajan Moodle-oppaasta ja moodle@helsinki.fi:stä.
  • saat apua Tehtävä-aktiviteetilla tehdyn tentin asetusten tarkistamiseen Tenttipalvelusta.
 • Opiskelijalla on käytössä Opiskelijan Moodle-opas, jossa on ohjeet tentin tekniseen tekemiseen.

Tarvitaanko verkossa tapahtuvaan tenttimiseen lisäaikaa?

Vaikka koneella vastauksen tuottaminen on nopeampaa kuin käsin, ja tekstiä on helpompi muokata, opiskelijat voivat tarvita enemmän aikaa erityisesti esseevastausten tuottamiseen kuin ns. kynä-paperitentissä (Rytkönen & Myyry, 2014; Myyry & Joutsenvirta, 2015).

Jos tenttikysymykset aktivoivat opiskelijoiden ajattelua, vastausten pohtiminen voi viedä enemmän aikaa kuin muistamiseen pohjautuviin kysymyksiin vastaaminen.

Suhteuta kysymysten laajuus ja määrä käytettävissä olevaan aikaan. Kysymyksiä voi olla vähemmän, jos vastaaminen vaatii usean lähteen/kokonaisuuden käsittelyä yhtäaikaisesti.

Yleisenä ohjeistuksena opiskelijoita voi muistuttaa määrittelemään käsitteet ja käyttämään niitä täsmällisesti.

Teknisten laitteiden käyttäminen ja toimivuus voi hermostuttaa opiskelijoita. Opiskelijoille kannattaakin tehdä tentin harjoitusalue, jolla he voivat kokeilla tentin tekemistä etukäteen. Tenttimistä voi kokeilla myös kaikille avoimella Moodle harjoituskurssilla.

Mistä tiedetään, kuka tekee tentin verkossa?

Opiskelijan henkilöllisyyttä pyritään varmistamaan siten, että opiskelija palauttaa tentin Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksellaan. Käyttäjätunnus voidaan sulkea, jos on perusteltu epäily väärinkäytöksestä tai tietoturvan vaarantumisesta. Käyttäjätunnuksen käytöstä kerrotaan opiskelijoille mm. Opiskelijan digitaidot –opintojaksolla, joka on opiskelijoille pakollinen.

Asiaa voi lähestyä myös pohtimalla: mistä tiedän, kuka tekee esseet yms. oppimistehtävät? Usein tästä ei olekaan varmuutta. Kokeneet opettajat usein toteavat että he huomaavat, jos teksti ei ole ko. opiskelijan omaa tekstiä.

Mitä, jos opiskelija katsoo vastaukset oppimateriaalista tai verkosta?

Pyri tekemään tenttikysymykset, jotka vaativat opiskelijalta esim. tiedon soveltamista, analysointia, vertailuja ja tiedon yhdistelemistä eri lähteistä (ks. Millainen on hyvä esseetyyppinen kysymys ja esimerkit soveltavista kysymyksistä).

Pyydä opiskelijaa merkitsemään lähteet tieteellisen kirjoitustavan mukaan.

Hyödynnä Urkund-plagiaatintunnistusjärjestelmää, jolla ehkäistään suoraa kopiointia mm. verkosta. Kerro Urkundin käytöstä tentissä opiskelijalle etukäteen.

Mitä jos opiskelija kysyy kaverilta?

Pohdi, olisiko mahdollista sallia yhteistyö. Voit myös harkita jopa ryhmätenttiä. Yhdessä tekeminen on yksi oppimisen ja ongelmanratkaisun muoto ja sitä voi hyödyntää myös verkkotentissä.

Yhteistyötä voi pyrkiä ehkäisemään

 • kertomalla tenttijöille, että yhteistyö tentissä on kielletty ja että kahden tai useamman opiskelijan vastaukset eivät saa olla samanlaisia.
 • käyttämällä Moodlen Tentti-aktiviteetin kysymysten järjestyksen sekoittamista sekä monivalintatenteissä sekoittamalla vastausvaihtoehtojen järjestys. Tämä vaikeuttaa yhteistyötä, jos tentti on kurssilaisilla samaan aikaan.
 • rajaamalla tenttiaika sellaiseksi, että opiskelijoiden aika ei riitä yhteistyöhön.
 • kysymyksiin vastaamisen harjoittelulla kurssin aikana, jolloin kurssin ulkopuolisella ei olisi etua puolellaan.
 • suunnittelemalla tenttisuorituksesta sen verran aikaa ja vaivaa vaativan, että on vaikea suostutella ketään suorittamaan tenttiä puolestaan.
 • tentin kannattaa olla vain osa kurssin arviointiprosessista, jossa korostuvat kriittisen ajattelun ja tiedon rakentelun taidot, eivät arvosanat.

Mitä jos opiskelijat jakavat tenttikysymykset eteenpäin?

Kysymysten talteenottaminen ja jakaminen eteenpäin on hyvin helppoa verkkoympäristössä. Mitä opettaja sitten voi tehdä?

 • Laadi kysymyspankki, josta opiskelijalle arpoutuu erilaiset kysymykset. Kysymyspankin laadinta voi kuitenkin olla työlästä. Toisaalta opettajalla saattaa tällainen olla jo valmiina ei-sähköisessä muodossa.
 • Julkaise kysymykset etukäteen. Voit esim. laatia 10 esseekysymystä ja ilmoittaa opiskelijoille, että tenttiin tulee vastattavaksi näistä 2-3 kysymystä; tai 50 monivalintakysymystä ja tenttiin arvotaan 10 kysymystä vastattavaksi. Opiskelija voi tehdä vastaukset kysymyksiin etukäteen, jolloin hän oppii asiat jo ennen tenttiä.
 • Kysymyspankkeja kannattaa tehdä yhteistyössä muiden opettajien kanssa, jopa ylittäen oppilaitosrajat. Tee kysymysvaihtokauppoja! Samalla saat kollegan mielipiteen tenttikysymykseesi.

Asiaa voi pohtia myös siltä kannalta, että tenttikysymyksiä on jaettu myös paperitenttiaikana. Joskus opettaja sallii tenttikysymysten mukaan ottamisen tenttisalistakin.

Jos oppimiseen ohjaavat tenttikysymykset ovat etukäteen tiedossa opiskelijoilla, se edistää oppimista.

Millainen on hyvä tenttikysymys?

Kysy

 • olennaisia/tärkeitä asioita, ks. kurssin osaamistavoitteet.
 • asioita, jotka on opintojaksolla opetettu/käsitelty.

Muotoile kysymys kysymysmuotoon. Esseemuotoisen tentin “kysymys” ei voi olla esimerkiksi “Suomen ilmasto”, joka ei sisällä kysymystä laisinkaan.

Ks. tarkemmin

 • Millainen on hyvä esseetyyppinen tenttikysymys?
 • Millainen on hyvä monivalintakysymys?
 • luentotallenteet.

Millainen on hyvä esseetyyppinen tenttikysymys?

Tarkista opintojakson osaamistavoitteet. Tavoitteiden ja arvioinnin yhteensovittamisessa hyödynnä Bloomin taksonomiaa:

Kun haluat, että opiskelija... Pyydä tentissä:
muistaa määrittelemään, kuvaamaan, tunnistamaan, listaamaan, toistamaan
ymmärtää luokittelemaan, erottelemaan, selittämään, muotoilemaan uudelleen
soveltaa soveltamaan, muuttamaan, valitsemaan, täydentämään
analysoi analysoiman, vertaaman, yhdistämään, asettamaan vastakkain
arvioi yleistämään, johtamaan, muokkamaan, suunnitelemaan, summaamaan
luo tekemään johtopäätöksiä, arvostelemaan, tulkitsemaan, suosittelemaan, vakuuttamaan

Tiedon soveltamista edellyttävät kysymykset ohjaavat syväoppimiseen (tiedon analysointiin ja tulkitsemiseen suhteessa muihin konteksteihin).

Muotoile kysymys niin, ettei siihen voi löytää vastausta suoraan oppimateriaalista tai verkosta. Esimerkiksi vältä yksittäisten käsitteiden tai teorioiden kysymistä, jos määritelmät ja kuvaukset ovat helposti kopioitavissa (ks. esimerkit soveltavista esseekysymyksistä).

Mahdollisuuksien mukaan kytke tiedon soveltaminen johonkin ajankohtaiseen ilmiöön, jota voi vaihdella tentistä toiseen.

Hyvä soveltava tenttivastaus sisältää myös käsitteiden määrittelyn ja niiden täsmällisen käytön.

Esimerkkejä soveltavista esseekysymyksistä

Kysymys Mitä ajattelun taitoja vaatii?
Analysoi linjakkaan opetuksen yhteyttä opiskelijan oppimismenestykseen. Analysointia, päättelyä
Mikä on linjakkaan opetuksen ja opetuksellisten lähestymistapojen ero? Vertailua
Miten linjakas opetus liittyy teorioihin oppimiskäsityksistä? Aiemman tiedon aktivointi
Yhdistele lukemistasi teksteistä käsitepaketti, jonka voisi koostaa tietoiskuksi peruskoulun opettajille. Ratkaisun keksiminen, ideoiden yhdisteleminen
Miten ulkopuoliset selittävät tentissä reputtaneen opiskelijan käytöstä? Pohdi tilannetta oppimisnäkemyksiin liittyvien käsitteiden avulla. Syy-seuraussuhteen analysointia
Millainen merkitys linjakkaalla opetuksella voisi olla laitoksen opintosuunnitelmien teossa? Merkitysten analysointia
Miten käsitykset oppimisesta voisi vaikuttaa asiantuntijana toimimiseen työelämässä? Ennustamista/hypoteesien asettamista
Keksi yliopistoon sijoittuva case-esimerkki, jossa linjakkaan opetuksen käsitettä hyödynnetään luokan ilmapiirin parantamisessa. Ongelmanratkaisua, case-esimerkkien tuottamista
Kumoa seuraava argumentti käyttäen perusteluna linjakkaan opetuksen käsitettä: “Menestyminen pääsykokeissa on tae sujuvista yliopisto-opinnoista”. Argumenttien kumoamista
Miten aiemmin oppimasi perustiedot linjakkaasta opetuksesta liittyvät Sulautuva opetus ja Laadukkaasti verkossa –kirjoissa esitettyihin esimerkkeihin tvt:n opetuskäytöstä? Tiedon yhdisteleminen eri lähteistä
Esitä kritiikkiä linjakkaalle opetukselle behavioristisen oppimisen näkökulmasta. Kritiikin esittäminen
Sovella pystyvyysuskomuksen käsitettä tentistä reputtaneen opiskelijan vastuuarvioihin omasta toiminnastaan Soveltaminen
Keksi 3 kpl vertauksia/käytännön esimerkkejä linjakkaalle opetukselle. Vertausten keksiminen
Oletko samaa vai eri mieltä kirjoittajien väitteestä, että linjakas opetus tukee syvällistä oppimista? Perustele kantasi. Samaa vai eri mieltä
Analysoi linjakkaan opetuksen yhteyttä opiskelijan oppimismenestykseen. Samaa vai eri mieltä
Onko linjakas opetus yhtä hyödyllistä korkeakouluopetuksessa kuin toisen asteen opetuksessa? Vaihtoehtoisten todellisuuksien luominen ja argumenttien tuottaminen vaihtoehtoisille näkemyksille
Suunnittele linjakkaan opetuksen periaatteita noudattava kurssi matematiikan opetukseen. Suunnittelutaidot
Mitä vastaavuuksia linjakkaalla opetuksella voisi olla työelämässä? Analogioiden ja metaforien tunnistaminen ja luominen
Miksi linjakkaan opetuksen huomioiminen on tärkeää oppimisen arviointia tehtäessä? Analysoi miten/miksi?
Opetuksen ja oppimisen välistä yhteyttä kuvattiin kirjassa linjakkaan opetuksen näkökulmasta. Valitse tentittävästä kirjallisuudesta kaksi muuta opetuksen ja oppimisen väliseen yhteyteen liittyvää käsitettä, jotka ovat hyödyksi esimerkkitilanteen analysoinnissa. Muiden näkökulmien esittäminen
Arvioi linjakkaan opetuksen käsitteen hyödyllisyyttä suhteessa teoksen muihin käsitteisiin. Arviointia, perustelua

Miten soveltavan kysymyksen vastaukset arvioidaan?

Huomioi opintojakson osaamistavoitteet ja määrittele niiden mukaiset arviointikriteerit. Varmista, että opiskelija tietää, mitä häneltä odotetaan ja millä perusteilla häntä arvioidaan. Arviointikriteerit tulee kertoa ja avata opiskelijalle opintojakson alussa. Tutkimusten mukaan opiskelijat suuntaavat oppimistaan pitkälti sen mukaan, miten oppimista arvioidaan.

Arvioinnin tasoja voi jäsentää esimerkiksi SOLO-taksonomian (Structure of the Observed Learning Outcome; Biggs & Collins, 1982) mukaan, joka on alun perin kehitetty esseevastausten arviointiin:

 1. Esirakenteinen: pirstaleinen, toisiinsa liittymätön tieto, opiskelija toistaa oppimansa ilman selkeää rakenteellista hahmotusta.
 2. Yksirakenteinen: Opiskelija on käsitellyt vastauksessaan vain yhtä tai vain harvoja asian kannalta relevantteja seikkoja, ymmärtäminen on nimellistä.
 3. Monirakenteinen: Opiskelija tarkastelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuo esiin useita relevantteja seikkoja, mutta hän käsittelee niitä irrallaan toisistaan, ymmärtäminen on lähinnä irrallisen muistitiedon tasolla.
 4. Suhteutettu: Asiaa käsitellään monista näkökulmista, jotka kytketään toisiinsa koherentiksi kokonaisuudeksi. Opiskelija on ymmärtänyt asioiden väliset suhteet, mutta yhteys laajempaan kontekstiin puuttuu.
 5. Jatkettu abstrahointi: Kuten edellinen, mutta lisäksi opiskelija laajentaa asian käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, tarkastelemalla asiaa käsitteellisellä tasolla, tuomalla esiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tai pohtimalla asiaa omakohtaisesti. Tällöin voidaan puhua oppimisen siirtovaikutuksesta, jossa opittua tietoa sovelletaan uuteen yhteyteen.

Millainen on hyvä monivalintakysymys?

Monivalintakysymysten etuja ovat:

 • objektiivisuus
 • ne ovat nopeita ja helppoja tarkastaa
 • suurella määrällä kysymyksiä voidaan kattaa kurssin sisällöt kattavasti.

Monivalintakysymysten heikkoutena on se, että opiskelija saattaa arvata vastauksen kysymykseen. Hyvällä kysymyksen asettelulla ja vastausvaihtoehtojen muotoilulla arvaamista voi pyrkiä ehkäisemään.

Hyvän monivalintakysymyksen piirteitä ovat:

 • Kysymys on kysymysmuodossa.
 • Kysymystä edeltää johdanto ja tarpeelliset taustatiedot.
 • Kysymys on sidottu johonkin tosielämän tapaukseen esim. potilas- tai oikeustapaus.
 • Kysymys on tarkka - vältä epätarkkoja kysymyksiä.
 • Kysymys ei koske irrallisia faktoja.
 • Kysymys ei ole kompakysymys tai pyri harhauttamaan.
 • Kysymyksen runko on ymmärrettävä ilman vastausvaihtoehtoja.

Ks. tarkemmin luentotallenteet.

Kuinka monta ja millaisia vastausvaihtoa monivalintakysymyksessä pitää olla?

Vastausvaihtoehtoja suositellaan olevan neljä. Määrän sijasta kannattaa keskittyä toimivien vastausvaihtoehtojen laatimiseen.

Jos vaihtoehtoja on vain kaksi (esim. oikein-väärin väittämät), voi arvaamisella saada hyvät pisteet.

Vastausvaihtoehtojen kannattaa olla uskottavia, samankaltaisia ja -mittaisia sekä opintojaksolla käsiteltyjä.

Johdanto/kysymys voi olla pitkäkin, mutta vastausvaihtoehtojen kannattaa olla lyhyitä ja napakoita.

Suositus on, että vastausvaihtoehdot esitetään loogisessa järjestyksessä esim. pienimmästä suurimpaan.

Ks. tarkemmin luentotallenteet.

Miten ja millä työkalulla laadin hyvän lyhytvastauskysymyksen?

Ks. Millainen on hyvä monivalintakysymys. Hyvin tehtyjä monivalintakysymyksiä voi hyödyntää lyhytvastauskysymyksissä.

Lyhytvastauskysymyksiä voi tehdä sekä Moodlen Tentti-aktiviteetilla että Examilla.

Ks. tarkemmin luentotallenteet.

Millainen on hyvä suullinen tentti? Miten sen voi toteuttaa?

Suullinen tentti sopii muun muassa:

 • pienille opiskelijamäärille
 • ryhmätentteihin
 • kielten oppimiseen.

Tentin voi toteuttaa esimerkiksi Zoomissa tai Teamsissa.

Voit myös pyytää opiskelijaa tekemään ääni-/videotallenteen. Opiskelija voi tehdä tallenteen esimerkiksi kännykällään tai vaikkapa Zoomissa, jossa voi samalla jakaa esimerkiksi PowerPointia tai muuta materiaalia. Valitettavasti isoja tiedostoja (yli 50 Mt) ei voi palauttaa Moodlessa, joten tallenne täytyy jakaa esimerkiksi OneDriven kautta.

Suullisissa tenteissä ota huomioon:

 • Opiskelijat eivät välttämättä ole tottuneet suullisiin tentteihin, joten niitä kannattaa harjoitella etukäteen.
 • Anna arviointikriteerit opiskeljoille etukäteen.
 • Jos mahdollista, käytä kahta arvioijaa (etenkin, jos tenttisuoritusta ei tallenneta).

Miten laadin etätentin, jossa on esseekysymyksiä?

Kun tentissä palautetaan esseetyyppinen vastaus, voi tentin tehdä Moodlen Tehtävä- tai Tentti-aktiviteetilla.

Tehtävä- ja Tentti-aktiviteettien eroja on kuvattu Helsingin ylipiston Avoimen yliopiston esseetentti-ohjeessa.

Moodle-tentin laatimisessa saat apua Opettajan Moodle-oppaasta ja osoitteesta moodle@helsinki.fi.

Lisäksi tenttipalvelu auttaa valmiiksi laaditun tentin asetusten tarkistamisessa.

Miten laadin tentin, joka tarkistaa vastaukset automaattisesti?

Automaattisesti tarkistettavat etätentit esim. monivalinnat, yhdistämis- ja aukkotehtävät toteutetaan Moodlen Tentti-aktiviteetilla. Moodle-tentin laatimisessa saat apua Tentti-aktiviteetin ohjeista ja osoitteesta moodle(at)helsinki.fi. Lisäksi tenttipalvelu auttaa valmiiksi laaditun tentin asetusten tarkistamisessa.

Mikä on Examinarium-tentti?

Exam-tentti ts. tenttiakvaariotentti on tentti, johon opiskelija vastaa itse varaamanaan aikana valitsemassaan tenttiakvaariotilassa tietokoneella. Exam-tiloissa on tallentava kameravalvonta ja tenttikoneilta pääsy internettiin on rajattu.

Examiin voit laatia monivalinta-, essee- tai aukkotehtäviä sisältävän tentin. Useimmiten opettajat laativat vaihtoehtoisia kysymyksiä sisältävän kysymyspatteriston, josta jokaiselle tenttijälle arvotaan tenttiin oma kysymyssetti.

Exam-tenteille määritellään periodi (yhdestä päivästä useisiin kuukausiin), jonka aikana opiskelijat tekevät 30 min - 3 h kestävän tentin varaamanaan aikana Exam-tenttitilassa. Exam-tentin laatimisessa saat apua Opetustyön ohjeista ja osoitteesta opetusteknologiapalvelut(at)helsinki.fi.

Ks. Myös opettajan Exam-kokemuksista ao. luentotallenteista.

Voiko Examinarium-tentin kysymykset siirtää Moodleen?

Opettaja/tentaattori voi Examin kysymyspankissa valita kysymyksiä tallennettavaksi XML-muotoiseen siirtotiedostoon, jonka avulla kysymykset voi viedä Moodlen kysymyspankkiin. Ks. EXAM Opettajan opas: EXAM Kysymyksien siirto Moodleen

Luentotallenteita

Alla olevat kaksi luentotallennetta vastaavat sisällöllisesti lähes toisiaan. Tutustu sisällysluetteloon ja katso sinua hyödyttävät sisällöt. Molemmat luennot ovat tallenteita ja niissä luennoi verkkopedagogiikan asiantuntija Sanna Siirilä Helsingin yliopiston Opetusteknologiapalveluista.

Akvaariorakkautta-webinaarissa kuullaan myös opettajan kokemuksia Exam-tentistä.

Miksi laatia monivalintakysymyksiä? Millainen on hyvä monivalintakysymys?

Nauhoitettu luento 2019 (MEDigi), kesto noin 60 min

Aika (noin) - sisältö

1:30: Linjakkuus

2:10: Monivalintakokeen edut & haasteet

2:45: Bloomin taksonomia

3:35: Millerin pyramidi

4:35: Monivalintakokeen edut & haasteet

6:05: Tentistä selviytymisen strategia

6:55 Esimerkkejä monivalintakysymyksistä, joissa vastaus arvattavissa

16:15 Monivalintakysymysten muotoilu

19:55 Monivalintakysymyksen vastausvaihtoehtojen määrä

21:10 Onko oikein - väärin -kysymystyyppi suositeltava? (Ei)

21:30 Monivalintakysymyksen vastausvaihtoehtojen muotoilu

22:50 Pitääkö väärien vastausvaihtoehtojen olla täysin väärin? (Ei)

24:21 Monivalintakysymyksen vastausvaihtoehtojen muotoilu

29:20 Voiko useampi vastausvaihtoehto olla oikein?

31:15 Kerro opiskelijalle tentin "pelisäännöt" esim. edellisiin kysymyksiin palaaminen estetty

32:10 Kysymys, jossa useampi vastausvaihtoehto on oikein

33:10 Monivalintakysymyksen vastausvaihtoehtojen muotoilu: perustelut valinnalle

34:25 Yleistä: kysymysten vaikeus

35:15 Tentin laatiminen on prosessi: tee yhteistyötä, testaa ja paranna

37:05 Mittaatko tentillä sitä, mitä on tarkoitus mitata?

37:26 Lyhytvastaukset

39:39 Tenttien oppimisanalytiikka Moodlessa

42:50 Lukuvinkki Constructing Written Test Questions for the Basics and Clinical Sciences & lähteet

44:55: Voiko vastausvaihtoehtona olla "en tiedä"?

Pedagogisesti hyvä tenttikysymys: monivalinta lyhytvastaus ja essee (Examin kysymystyypit) & opettajan kokemuksia Examista

Akvaariorakkautta-webinaaritallenne 14.2.2020 sisältää kaksi puheenvuoroa, ks. sisällys.

Aika (noin) - sisältö

2:20: Puheenvuoro 1: verkkopedagogiikan asiantuntija KM Sanna Siirilä, Opetusteknologiapalvelut (HY): Pedagogisesti hyvä tenttikysymys: monivalinta lyhytvastaus ja essee (Examin kysymystyypit)

4:05: Mm. tentti oppimistilanteena, tentin validiteetti ja reliabiliteetti

6:40: Linjakkuus ja tentit sekä Bloomin taksonomia

9:00: Esseekysymykset: edut ja haasteet

11:52: Monivalintakysymykset: edut ja haasteet

14:31: Kysymysten muotoilu

18:33: Vastausvaihtoehtojen muotoilu

20:00: Pitääkö vastausvaihtoehtojen olla täysin väärin?

21:17: Vastausvaihtoehtojen muotoilu

26:28: Lyhytvastaukset

29:08: Tentin tekemisen prosessi

32:31: Mittaatko sitä, mitä on tarkoitus mitata?

32:44: Lähteet

34:30: Keskustelu: Tenttikysymykset julkaistaan ennen tenttiä opiskelijoille?

38:30: Puheenvuoro 2 Minna-Maarit Jaskari: Exam opettajan apuna ja haasteena

40:10: Esittäytyminen

44:18: Miten käytän Examia? Alku- ja lopputentti, osakoe, kypsyysnäyte

48:03: Miksi Exam? Suurimmat hyödyt

55:05: Examin toimintalogiikka kysymyksissä & aihealueesta arpominen & kysymystyypeistä

59:05: Haasteet: kysymyksiin liittyvät haasteet

1:00:45: Haasteet: lyhyet esseet

1:03:10: Haasteet: pitkät esseet

1:05:03: Haasteet: arviointi

1:06:25: Haasteet: yhteenveto & analytiikka & sallitut ohjelmat

1:07:45: Lopuksi

Tenteistä Helsingin yliopiston Opetustyön ohjeissa