Tasques

De MoodleDocs
Salta a:navegació, cerca

Les tasques permeten al professorat recollir treballs en diferent format elaborats per l'alumnat, revisar-los, qualificar-los i enviar a qui ha fet la tramesa un comentari personalitzat. La seva icona estàndard és: tasca.gif


Tipus de tasca

Hi ha quatre tipus diferents de tasques:

  1. Càrrega avançada de fitxers: permet que l'estudiant enviï des d'1 fins a 20 fitxers al professorat, qui els pot revisar, fer comentaris en notes i permetre que l'estudiants els revisi i, quan així ho decideixi, passin de l'estat d'esborrany a definitiu, moment en què el professorat qualifica la tramesa.
  2. Activitat en línia: permet a l'estudiant editar text mitjançant les eines d'edició habituals. El professorat pot qualificar i incloure comentaris.
  3. Penjar un fitxer: permet a l'estudiant pujar un fitxer de qualsevol tipus. Aquest fitxer podria ser un document realitzat amb un processador de textos, o una imatge, un fitxer comprimit o quelcom que es demani que enviïn. El professorat pot qualificar en línia les tasques enviades d'aquesta manera.
  4. Activitat fora de línia: és útil quan la tasca es realitza fora de la plataforma. L'alumnat pot veure una descripció de la tasca, però no pot pujar fitxers. No obstant això, el professorat pot qualificar a tot l'alumnat i la nota quedarà recollida a la taula de qualificacions.

Tasques iteratives

Amb les tasques en línia o de penjar un fitxer es poden generar activitats iteratives, en les quals la tramesa és valorada pel professorat, reeditada per l'estudiant, tornada a valorar i re-tramesa en un procés iteratiu fins que s'hagi assolit la qualitat desitjada. Per fer aquest tipus d'activitats tan sols cal clicar "Sí" a l'opció "Permet tornar a trametre" dels paràmetres.

Tasques no estàndard

Aquest tipus de tasques són contribucions d'usuaris/àries de la comunitat Moodle:

Group Assignment (Patrick Jermann)
L'estudiant puja el fitxer però tots els membres del seu grup es beneficien de l'enviament.
uploadmulti (Brian Jones)
Permet pujar més d'un fitxer alhora.
Multiple Files Upload (Gustav W Delius)
Permet pujar més d'un fitxer.
Review assignment (Humboldt University)
Un nou tipus de tasca que afegeix la capacitat a l'estudiant de tornar a enviar una còpia ja qualificada del seu fitxer. Requereix la versió 1.5 de Moodle.
Form (Michael Robellard)
Permet que l'alumnat incorpori la informació textual en formularis (múltiples àrees de text) i després el professorat pot qualificar cada àrea de text amb un número (o una altra escala) i donar un comentari a cada camp del formulari.