Přidělení rolí

Přejít na: navigace, hledání


Kde se přidělují role

Přidělit role v kurzu (Moodle 1.9)

Role jsou uživatelům přidělovány v určitém kontextu/pro určitý kontext. Celé stránky (systém) nebo kurz jsou příkladem dvou různých kontextů. Přestože proces přidělování rolí je ve všech kontextech obdobný, stránka pro přidělení rolí může mít různou podobu. Níže najdete popis základních kontextů a způsob jak nalézt a přidělit role.

 • Systém: Správa > Uživatelé > Oprávnění > Přidělit globální role (tento kontext nese v Moodlu 1.7 název 'Stránky')
 • Titulní stránka: Správa > Titulní stránka > Role na titulní stránce (Moodle 1.8 a vyšší)
 • Kategorie kurzů: odkaz 'Přidělit role' na stránce kategorie kurzů
 • Kurz: odkaz 'Přidělit role' v postranním panelu Správa na hlavní stránce kurzu
 • Modul: záložka 'Role' na stránce pro úpravu nastavení činnosti
 • Blok: odkaz (ikona) 'Přidělit role' v záhlaví postranního bloku na stránce kurzu (při zapnutém režimu úprav)
 • Uživatel: záložka 'Role' na stránce uživatelského profilu

Moodle1.9 V Moodlu verze 1.9 a vyšších jsou na stránce pro přidělení rolí uvedena jména uživatelů, jimž je daná role přidělena (pokud je takových uživatelů více než 10, nevypisují se jmenovitě, zobrazí se pouze odkaz na detailní výpis – viz obrázek).

Kontexty

Pro různé oblasti stránek mohou být uživatelům přiřazovány různé role. Jinou roli může mít uživatel na titulní stránce, jinou v kurzu, v němž učí, a jinou v kurzu, v němž je považován za studenta. Přidělíte-li uživateli v určitém kontextu určitou roli, přidělujete mu pravomoci obsažené v této roli pro aktuální kontext a všechny podřazené kontexty.

V Moodlu je definováno několik kontextů - zde jsou uvedeny od nejvyššího po nejnižší:

Schéma kontextů v Moodlu (klepněte na obrázek pro zobrazení v lepší kvalitě)
 • Systém
  • Uživatel
  • Titulní stránka (Moodle 1.8 a vyšší)
   • Modul činnosti na titulní stránce (Moodle 1.8 a vyšší)
   • Blok na titulní stránce (Moodle 1.8 a vyšší)
  • Kategorie kurzů
   • Kurz
    • Modul činnosti v kurzu (Moodle 1.8 a vyšší)
    • Blok v kurzu (Moodle 1.8 a vyšší)

U rolí se uplatňuje dědění oprávnění z vyšších do nižších kontextů. Pokud je například uživateli přidělena ve vybrané kategorii kurzů role Učitel, bude mít tuto roli přidělenu ve VŠECH kurzech zařazených do dané kategorie.

Role fungují správně jen tehdy, jsou-li přidělovány v odpovídajících kontextech. Role Učitel by měla být přidělována v kontextu kurzu nebo kategorie kurzů; roli moderátora jednoho konkrétního diskusního fóra je potřeba přidělit v kontextu daného diskusního fóra; role inspektora je příkladem role přidělované na úrovni systému; role Rodič je příkladem role přidělované v kontextu uživatele.

Přidělení role

Přidělení role Student pro kurz, tj. zápis studentů do kurzu

Pro přidělení role Student v kurzu postupujte následovně:

 1. Na hlavní stránce kurzu klikněte v postranním bloku Správa na odkaz 'Přidělit role'.
 2. Na další stránce klikněte na název role, kterou chcete přidělit, v tomto případě 'Student'.
 3. Na následující stránce se zobrazí dva sloupce se seznamy. V levém seznamu jsou uvedeni uživatelé, kterým je daná role již přiřazena, v pravém sloupci uživatelé, kterým lze vybranou roli přiřadit (pokud je takových uživatelů příliš mnoho, je potřeba je nejdříve vyhledat). V pravém seznamu vyberte myší uživatele, kterým chcete danou roli přiřadit (více než jednoho uživatele vyberete tak, že držíte klávesu Ctrl nebo Apple a současně myší klikáte na jména v seznamu).
 4. Po označení všech uživatelů, kterým chcete danou roli přiřadit, klikněte na tlačítko se šipkou < umístěné mezi seznamy. Uživatelé označení v pravém sloupci se tak přesunou do levého sloupce.
 5. Pokud chcete uživateli vybranou roli odebrat, postupujte analogicky, tj. označte jeho jméno v levém sloupci a přemístěte je tlačítkem > do pravého sloupce.

Skryté přidělení rolí

Chcete-li skrýt, jaká role je uživateli přidělena, zaškrtněte před přidělením role políčko 'Skryté přidělení rolí' (s ikonou oka). Tento postup lze použít například tehdy, chcete-li v popisu kursu vypisovat jen některé učitele.

Poznámka: Skrytí učitelé se nezobrazují studentům, zobrazují se ovšem – nově – ostatním učitelům (a všem dalším, kdo mají přidělenu pravomoc Vidět skrytá přidělení rolí). Jde pouze o změnu (oproti Moodlu 1.6) v zobrazení, nikoliv o změnu v přiřazené roli. Učitelé zařazení do kursů jako skrytí jsou v nich nadále (po přechodu na Moodle 1.8) vedeni jako skrytí. Ověřit to lze na stránce pro přiřazení role Učitel v kurzu: u skrytých učitelů za jejich jménem dodatek "Skryté přidělení rolí".

Pozor na nesmyslné přidělení rolí

Existují mnohá přidělení rolí, která nedávají smysl, protože na ně v daném kontextu nejsou navázány potřebné nástroje. To, že někomu přidělíte "právo" vykonat určitou operaci, ještě neznamená, že ji v daném kontextu bude moci skutečně vykonat.
Příklad: Na úrovni vybrané kategorie kurzů přidělíte uživateli právo vytvářet nové kategorie, v Moodlu je ovšem rozhraní pro přidávání kategorií dostupné pouze na úrovni systému.

Několikanásobné přidělení rolí

Důležitou součástí systému rolí je možnost přidělit uživateli několik rolí současně. Nastavení pravomocí u jednotlivých rolí se v takovém případě vždy sloučí a vytvoří pro daný kontext jednu aktuálně platnou sadu pravomocí. Mimo jiné je tak velmi dobře možné být v jednom a tomtéž kurzu současně učitelem i studentem – narozdíl od Moodlu před zavedením rolí.

Globální role

Role přidělené v nejvyšším kontextu Stránky (Moodle 1.7) nebo Systém (Moodle 1.8 a vyšší) se nazývají globální role a uplatňují se napříč celým systémem včetně titulní strany a všech kurzů.
Příklad: Přidělíte-li uživateli globální roli Učitel, bude tuto roli mít ve všech kurzech na stránkách.

V mnoha instalacích budou globální role přiřazeny pouze správcům a tvůrcům kurzů.

Role na titulní stránce

Pro titulní stránku lze přidělovat a přenastavovat role stejným způsobem jako pro kurz.

Mají-li se uživatelé účastnit činností na titulní stránce instalace, je nutné přidělit všem uživatelům pro titulní stránku roli Student nebo přenastavit oprávnění u role Registrovaný uživatel.
Pokud například chcete uživatelům umožnit, aby mohli číst diskusní fóra a odpovídat v nich, musíte u role Registrovaný uživatel povolit příslušné pravomoci.