Správa rolí

Přejít na: navigace, hledání


Kde se nastavuje: Správa > Uživatelé > Oprávnění > Definovat role

Stránka pro správu rolí má tři záložky: Spravovat role, Povolit přidělování rolí a Povolit přenastavení rolí.

Záložka pro správu rolí obsahuje seznam aktuálně zavedených rolí. Ve sloupci „Upravit“ jsou u každé role zobrazeny ikony pro její úpravu a odstranění, a šipky pro přesun role výše nebo níže v seznamu rolí (v nastaveném pořadí se potom role zobrazují uživatelům na různých místech Moodlu).

Předem definované role

Moodle obsahuje sedm předem definovaných rolí:

Úprava role

 1. V bloku pro správu vyberte Uživatelé >> Oprávnění >> Definovat role.
 2. V řádku role, kterou chcete upravovat (např. Student), klikněte na editační ikonu:
  Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
  .
 3. Na stránce pro úpravu role nastavte podle potřeby oprávnění u pravomocí.
 4. Přejděte na konec stránky a stiskněte tlačítko „Uložit změny“.

Přidání nové role

 1. V bloku pro správu vyberte Uživatelé >> Oprávnění >> Definovat role.
 2. Stiskněte tlačítko „Přidat novou roli“.
 3. Na stránce pro vytvoření role zadejte jméno role. Pokud potřebujete používat jméno role ve více jazycích, můžete použít vícejazyčnou syntaxi Moodlu, jako např.
  <span lang="en" class="multilang">Teacher</span><span lang="cs" class="multilang">Učitel</span>
  . Použijete-li vícejazyčnou syntaxi, je nutné mít současně v nastavení filtrů aktivovánu volbu „Použít filtry na všechny řetězce [filterall]“.
 4. Přidělte roli výmluvný krátký název. Krátký název role je nutný k tomu, aby na roli mohly odkazovat jiné součásti Moodlu (např. při hromadném vkládání uživatelů z textového souboru nebo při nastavení zápisu do kurzů prostřednictvím zásuvného modulu).
 5. Volitelně můžete roli přidělit také popis.
 6. Nastavte oprávnění u pravomocí.
 7. Přejděte na konec stránky a stiskněte tlačítko „Uložit změny“.

Duplikování role

Moodle1.8V Moodlu ve verzi 1.8 a vyšších lze novou roli rychle přidat vytvořením kopie některé stávající role.

 1. V bloku pro správu vyberte Uživatelé >> Oprávnění >> Definovat role.
 2. Klikněte na název role, kterou chcete duplikovat, například „Host“.
 3. Na stránce role stiskněte tlačítko „Duplikovat roli“ v horní části stránky.
 4. Na otázku „Skutečně chcete duplikovat roli XYZ?“ odpovězte Ano.
 5. V seznamu rolí bude na posledním místě uvedena role „XYZ kopie 1“, např. „Host kopie 1“.
 6. Podle potřeby duplikovanou roli upravte.

Archetypy rolí

Archetyp je ve starověké filosofii pravzor idejí nebo věcí. V psychologii znamená vzorec psychické percepce, v literatuře označuje původní znění textu [1]. V Moodlu se tento termín používá v souvislosti se základními typy uživatelů.

V Moodlu je definováno sedm tzv. archetypálních rolí: Správce, Tvůrce kurzu, Učitel (s právy úprav), Učitel (bez práv úprav), Student, Registrovaný uživatel a Host. Tyto role odpovídají sedmi základním typům uživatelů, kteří s Moodlem pracují. Až do verze 1.6 včetně to byly jediné role, které byly v Moodlu definovány.

V novém systému je možno u každé role určit, jaký je její archetyp (ve verzi 1.7 se s archetypy zachází odlišně). Toto nastavení hraje roli zejména při aktualizaci stránek, kdy jsou vašim rolím přiřazovány pravomoci na základě nastaveného archetypu. Každou roli lze rovněž resetovat na výchozí hodnoty oprávnění, tzn. nastavit u ní stejné pravomoci, jaké má její archetyp.

Archetyp tedy představuje vzor či šablonu definující základní vlastnosti role. Archetypy jsou odvozeny od základních rolí, v nichž se mohou uživatelé nacházet.

Příklad použití - vytváříte roli „Studentská pomocná síla“. Nastavíte její archetyp na „Student“ a upravíte seznam jí přidělených pravomocí. Později nainstalujete nový modul, který definuje své vlastní pravomoci. Díky nastavenému archetypu získají vaši uživatelé s rolí „Studentská pomocná síla“ automaticky stejná oprávnění, jako ostatní studenti.

Vlastnosti nových rolí

Nově vytvořené nebo zkopírované role nejsou vybaveny pravomocí přenastavovat nebo přiřazovat jiné role. Podle potřeby jim lze tato práva přidělit (na záložkách Povolit přidělování rolí a Povolit přenastavení rolí).

Nové role nebudou uvedeny v popisu kursů (ani pokud jsou kopií role, která se v popisu kursu již vypisuje, jako např. role Učitel). Role vypisované v popisu kursů lze nastavit pomocí: Správa > Vzhled > Vedoucí kurzů.

Testování nové role

Otestovat nově vytvořenou roli můžete takto:

 1. Vytvořte testovacího uživatele a přidělte mu nově vytvořenou roli.
 2. Přihlaste se (buď po odhlášení nebo v jiném prohlížeči) jako testovací uživatel.

UPOZORNĚNÍ: Změny v nastavení role se projeví až při příštím přihlášení uživatele, kterému je role přiřazena. Role nelze testovat pomocí nástroje „Přepnout roli na...“.

Příklady nových rolí

 • Inspektor - poskytuje inspektorům oprávnění prohlížet všechny kursy (aniž by se do nich museli zapisovat)
 • Rodič - poskytuje rodičům/mentorům/tutorům oprávnění prohlížet si některé údaje o jejich dětech/svěřencích/studentech
 • Testovací učitel - umožňuje vytvořit účet testovacího učitele, u něhož nelze změnit heslo
 • Moderátor fóra - poskytuje uživateli ve vybraném fóru oprávnění upravovat nebo odstraňovat diskusní příspěvky, rozdělovat diskuse nebo je přesouvat do jiných fór
 • Editor kalendáře - umožňuje uživateli zadávat do kalendáře globální události

Viz také