Role

Přejít na: navigace, hledání

Role

Role a jejich pravomoci představují v Moodlu nástroj, kterým se určuje, co který uživatel bude oprávněn vykonávat. Role například zajišťují, že učitelé mohou do kurzu vkládat zadání úkolů a odevzdaná řešení následně hodnotit, ale studenti mohou pouze odevzdávat svá řešení. V některých případech lze mechanismus rolí využít k tomu, abyste změnili výchozí chování Moodlu. Tak můžete například ve svém kurzu udělit několika vybraným studentům oprávnění hodnotit úkoly ostatním.

V Moodlu před verzí 1.7 bylo pevně dáno pouze šest rolí: Host, Student, Učitel bez práv úprav, Učitel s právy úprav, Tvůrce kurzu a Správce. Tyto role lze nadále používat, lze ovšem vytvářet také role nové a oprávnění přiřazená jednotlivým rolím na několika úrovních měnit.

Kontext

Celý Moodle je rozdělen do tzv. kontextů. Kontext určuje oblast, ve které se uživatel momentálně nachází. Přesněji řečeno oblast či úroveň (kontexty jsou setříděny do hierarchie), ve které se nachází webová stránka, kterou si uživatel zrovna prohlíží. Princip kontextů v Moodlu je podobný principu složek na vašem počítači. Kontext dané stránky v Moodlu je paralelou k úplné cestě k nějakému souboru. Například textový dokument role.doc může být na vašem počítači uložen ve složce Moodle, která sama je uložena ve složce Texty, která je zase ve složce Dokumenty a tak dále. Úplná cesta k tomuto souboru bude něco jako

C:\Document and Settings\mudrak\Dokumenty\Texty\Moodle\role.doc

Podobně je potom například zadání nějakého úkolu v Moodlu vloženo do jistého kurzu, kurz je v nějaké kategorii kurzů, tato kategorie je pod jinou kategorií a ta je na nějakém konkrétním serveru. Kontext daného úkolu by potom mohl vypadat například takto:

Server:moodle.naseskola.cz
 \Kategorie:První ročník
  \Kategorie:Informatika
   \Kurz:Textové editory
    \Úkol:Typografie

Přidělení rolí

V různých kontextech může mít každý uživatel přiřazenu různou roli. V nejvyšším kontextu (kterému se říká systémový kontext) má každý uživatel roli Registrovaný uživatel. Pokud chcete zapsat studenta do nějakého kurzu, musíte mu v kontextu daného kurzu přiřadit roli Student. Tentýž uživatel může mít v jiném kurzu jinou roli, např. Učitel.

Má-li uživatel v nějakém kontextu přidělenu nějakou roli, platí toto přidělení i pro všechny podřazené "podkontexty". Pokud tedy přidělíte roli Učitel nějakému uživateli na úrovni (v kontextu) kategorie Informatika, bude mít tuto roli i ve všech kurzech, které jsou v této kategorii vytvořeny. A samozřejmě i ve všech modulech činností (např. úkolech apod.), které tvoří obsah těchto kurzů.

Zároveň platí, že každému uživateli může být přiděleno (buď přímo nebo díky "dědění" z vyššího kontextu) vícero rolí. Všichni uživatelé vašeho serveru jsou např. nositeli role Registrovaný uživatel, která je jim automaticky přidělena na úrovni systémové kontextu. V jednom konkrétním kurzu je zapsaným studentům přidělena navíc role Student. V kontextu tohoto kurzu má tedy každý student nejméně dvě role - je zároveň Student (protože tato role mu byla přidělena při zápisu do kurzu) a zároveň Registrovaný uživatel (protože tuto roli zdědil ze systémového kontextu).

Podrobnější popis přidělování rolí, kontextů a jejich hierarchie najdete na stránce Přidělení rolí.

Pravomoci

Čím se od sebe jednotlivé role liší? Každá role je oprávněna vykonávat jistou množinu úkonů, kterým se v Moodlu říká pravomoci. Všechno, co může uživatel dělat s Moodlem, je rozepsáno do podrobného seznamu těchto pravomocí. Takovou dílčí pravomocí je například Hodnotit příspěvky

[mod/forum:rate]
. Pokud má uživatel v kontextu daného diskusního fóra přidělenu takovou roli, která má tuto pravomoc povolenu, je mu umožněno hodnocení vložených příspěvků.

Oprávnění

Tomu, zda je nějaká pravomoc dané roli přiznána či nikoliv, říkáme oprávnění. Prostřednictvím oprávnění se nastavuje, jaké pravomoci může daná role (tj. uživatel s touto rolí) vykonávat. Výchozí seznam oprávnění se určuje v definici každé role, t.j. na úrovni systémového kontextu. Kromě toho je možno oprávnění libovolné role změnit v některém z nižších kontextů pomocí lokálního přenastavení oprávnění. Oprávnění mohou nabývat čtyř hodnot:

Nenastaveno (dříve Zdědit)
Jde o výchozí nastavení pro všechny pravomoci při vytvoření nové role a znamená: "použij oprávnění, které uživatel už má". Jaké oprávnění uživatel už má, zjišťuje Moodle tak, že postupně v nadřazených kontextech hledá pro danou pravomoc explicitní hodnotu oprávnění (Povolit, Nepovolit, Zakázat).
Příklad: Jestliže je uživateli v kurzu přidělena určitá role a jestliže má oprávnění u některé z pravomocí hodnotu 'Nenastaveno', bude u takové pravomoci použito oprávnění, které bylo uživateli přiděleno v nadřazené kategorii kurzů nebo (není-li na úrovni kategorie kurzů oprávnění stanoveno explicitně) na úrovni systému. Pokud není nalezena žádná explicitní hodnota, bude oprávnění v aktuálním kontextu nataveno na hodnotu 'Nepovolit'.
Povolit
Výběrem této hodnoty přiznáváte danou pravomoc všem uživatelům, jimž je přiřazena role obsahující toto nastavení. Oprávnění platí v kontextu, v němž byla role přiřazena, a dále ve všech "nižších" kontextech. Jestliže jde např. o roli Student přiřazenou pro kurz, budou studenti moci "začínat novou diskusi" v libovolném fóru daného kurzu s výjimkou těch, u nichž byla oprávnění pro tuto pravomoc přenastavena na hodnotu 'Nepovolit' nebo 'Zakázat'.
Nepovolit (dříve Zamezit)
Touto volbou odebíráte uživateli danou pravomoc, a to i v případě, že ji měl ve vyšším kontextu povolenu.
Zakázat
Toto nastavení není potřeba často, někdy je ovšem výhodné odebrat některé roli oprávnění s tím, že je v žádném nižším kontextu nebude možné přenastavit. Dobrým příkladem je situace, kdy chce správce konkrétnímu uživateli zcela odebrat možnost začít novou diskusi v celé instalaci. Může v takovém případě vytvořit roli, v níž bude u pravomoci "Začínat novou diskusi" nastavena hodnota 'Zakázat', a takovou roli přidělit vybranému uživateli v nejvyšším kontextu stránek (systému).

Více informací o tom, jak se nastavení rolí a lokální přenastavování projevuje, najdete v článku Jak se vypočítávají oprávnění.

Skryté přidělení rolí

Skryté přidělení role

Toto nastavení se vám hodí, pokud např. nechcete v přehledech kurzů v popisu zobrazovat všechny učitele, či tohoto uživatele nechcete zobrazovat v přehledu v bloku Účastníci. Skryté přidělení rolí se provádí zaškrtnutím checkboxu s "očíčkem" mezi sloupci uživatelů k dispozici a sloupcem uživatelů s již přidělenou rolí, následným vybráním zvoleného uživatele a jeho zařazení do rolo pomocí tlačítka "Přidat"

Další informace