Moduly

Přejít na: navigace, hledání

Obsah kurzu se sestavuje z tzv. modulů. Každý modul má své specifické vlastnosti a nastavení a širokou škálu možností využití. Standardní instalace Moodle přichází s celou řadu modulů, z nichž můžete vystavět téměř jakýkoliv typ kurzu, případně si můžete na vašem serveru doinstalovat externí moduly, které nejsou součástí standardní instalace.

Moduly mohou představovat buď vložený studijní materiál (např. text k nastudování, podkladový soubor ke stažení, elektronická skripta apod.) nebo mohou sloužit jako podpora pro jistou činnost studentů (např. diskuse nad odborných článkem, odevzdání vypracovaného úkolu, absolvování testu apod.).

Pro obecný popis tvorby kurzu viz stránku Vkládání studijních materiálů a činností.

Studijní materiály

Zvláštním typem modulu je studijní materiál (angl. Resource). Moodle podporuje řadu různých typů studijních materiálů, které vám umožní vložit do kurzu téměř jakýkoliv druh obsahu používaný na webu. Popisu tohoto modulu se věnuje samostatná stránka Studijní materiál.

Standardní moduly činností

Jednou z charakteristických vlastností Moodlu je to, že klade důraz převážně na činnost studentů. Studijní materiály jsou chápány jako zázemí či podklad, samo učení však podle tvůrců Moodlu spočívá v aktivním zapojení se do širokého spektra vzdělávacích aktivit, v jejichž průběhu si studenti konstruují nové poznání. Moodle je samozřejmě možno použít jako obyčejný redakční systém pro prezentaci studijních materiálů na WWW. Jeho edukační potenciál ovšem leží právě v podpoře různých typů činností, při nichž se studenti učí.

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Tip: Přemýšlejte o svých kurzech! Snažte se svým studentům nabídnou pestrou paletu činností a zážitků, při nichž mají šanci se něco nového naučit. Možná máte pocit, že stačí, když studenty dostatečně zásobíte Powerpointovými prezentacemi a odkazy na webové stránky. Pokuste se své kurzy obohatit o další vzdělávací aktivity. Nechte například studenty sestavit slovník nových pojmů, na které narazili při studiu odborného textu. Nechte je v diskusním fóru obhajovat dvě protichůdná tvrzení. Nechte je hodnotit si jejich práce navzájem. Moodle vám pro podporu těchto a dalších činností nabízí potřebné nástroje.

Moduly mohou učitelé vkládat do jednotlivých sekcí kurzu (při tematickém nebo týdenním uspořádání kurzu) nebo do postranního bloku Společné činnosti (při diskusním uspořádání kurzu). Pro přidání nového modulu nebo pro jeho přesun v rámci kurzu je zapotřebí zapnout režimu úprav.

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
Rozbalovací nabídka pro přidání modulu činností ve verzi 1.8
Anketa 
učitel položí otázku a zadá několik odpovědí, z nichž si studenti mohou vybrat. To umožňuje uskutečnit rychlé hlasování, kterým lze například podnítit studenty k přemýšlení o určitém tématu, nechat je rozhodnout o dalším postupu v kurzu nebo mezi nimi provést průzkum mínění.
Chat 
umožňuje účastníkům kurzu vést prostřednictvím internetu synchronní diskusi v reálném čase. To je užitečný způsob, jak získat jiný pohled na sebe navzájem i na téma, o kterém se diskutuje. Chatovací místnosti nabízejí zcela jiný typ komunikace než asynchronní diskuse ve fórech. Modul také obsahuje řadu nástrojů pro řízení chatování a pro prohlížení minulých diskusí.
Databáze 
umožňuje učitelům a/nebo studentům vytvářet, prohlížet a prohledávat kolekci záznamů vztahujících se k libovolnému tématu. Formát a struktura těchto záznamů prakticky nemají omezení, kromě jiného mohou záznamy obsahovat obrázky, datové soubory, hypertextové odkazy, číselné údaje, texty ad.
Fórum 
zde nejčastěji probíhá diskuse mezi účastníky kurzu. Fóra mohou být uspořádána několika různými způsoby a mohou zahrnovat hodnocení příspěvků ostatními účastníky kurzu či učitelem. Příspěvky lze prohlížet v několika formátech a je možné k nim připojit přílohu. Účastníci kurzu mají možnost přihlásit se k odběru příspěvků, kopie každého vloženého příspěvku jim v tom případě bude zasílána e-mailem. Učitel má možnost vnutit odebírání příspěvků všem účastníkům.
LAMS 
LAMS je zkratka pro Learning Activity Management System. Je to systém používaný pro navrhování, spravování a dodávání online učebních aktivit se spoluprací. To je uděláno pomocí vizuálního vývojového prostředí pro vytváření sekvencí učebních aktivit. Tyto aktivity zahrnují individuální úkoly, práci v malých skupinách a celo-třídní aktivity založené jak na obsahu tak na spolupráci.
Průzkum 
poskytuje několik vestavěných dotazníkových nástrojů, které se osvědčily při hodnocení a stimulaci výuky v on-line prostředí. Učitelé je mohou používat ke sběru dat, z nichž se mohou dozvědět více o svých studentech a o své výuce.
Přednáška 
představuje zajímavý a interaktivní režim výuky. Sestává z libovolného počtu samostatných stránek. Každá stránka je obvykle zakončena otázkou a nabídkou několika variant odpovědi. Podle své odpovědi student buď postupuje k další stránce, nebo se vrací ke stránce předcházející. Průchod přednáškou může být lineární nebo libovolně větvený v závislosti na povaze prezentovaného materiálu.
SCORM-AICC 
balíky SCORM/AICC sestávají z webového obsahu zpracovaného a distribuovaného podle standardu SCORM nebo AICC pro učební objekty (Learning Object). Tyto balíky mohou obsahovat webové stránky, grafické objekty, programy v jazyce Javascript, prezentace ve formátu Flash a jakékoliv další prvky, které lze zobrazit či spustit ve webovém prohlížeči. Modul pro balíky SCORM/AICC umožňuje jednoduše nahrát jakýkoliv standardní balík SCORM či AICC do Moodlu a používat jej jako součást kurzu.
Slovník 
umožňuje účastníkům kurzu vytvářet a průběžně spravovat seznam definic, podobně jako ve slovníku. Hesla lze vyhledávat a zobrazovat v mnoha různých formátech. Slovník také umožňuje učitelům přenášet hesla z jednoho slovníku do druhého (hlavního) v rámci jednoho kurzu. Slovník navíc nabízí funkci, která automaticky vytvoří odkaz na slovníkové heslo, pokud se příslušný termín objeví v kterémkoliv textu celého kurzu.
Test 
umožňuje učiteli vytvářet a zadávat testy, skládající se z úloh různého typu: např. výběr z několika možností, pravda/nepravda, tvořená odpověď, krátká tvořená odpověď, přiřazování, numerická úloha, doplňovací úloha (cloze) apod. Úlohy jsou uchovávány v utříděné databázi a mohou být použity opakovaně, jak v rámci jednoho, tak i v rámci několika různých kurzů. U testu lze povolit více pokusů. Každý pokus je automaticky ohodnocen a učitel si může vybrat, zda k jednotlivým úlohám poskytne studentům komentář, nebo zobrazí správnou odpověď. Modul obsahuje také nástroje pro známkování.
Test Hot Potatoes 
umožňuje učitelům používat a spravovat v Moodlu testy vytvořené v programu Hot Potatoes. Učitel vytváří testy na svém počítači a poté je vloží do kurzu v Moodlu. Poté co studenti testy absolvují, je učiteli k dispozici řada statistických údajů o odpovědích na jednotlivé otázky a základní přehled o vývoji výsledků dosahovaných studenty.
Úkol 
umožňuje učiteli zadávat úlohy, jejichž splnění vyžaduje, aby student vytvořil digitální obsah (v libovolném formátu) a uložil ho na server. Typickými úkoly jsou eseje, projekty, referáty atd. Modul obsahuje také nástroje pro hodnocení.
Wiki 
Wiki umožňuje kolektivně vytvářet dokumenty za použití jednoduchého značkovacího jazyka a internetového prohlížeče. "Wiki wiki" znamená v havajštině "velmi rychlý", a právě rychlost vytváření a aktualizování stránek je jedním z určujících aspektů technologie wiki. Obvykle platí, že aktualizace jsou bez dalšího schvalování automaticky přijaty a zveřejněny. Většina instalací wiki je přístupná veřejnosti, nebo alespoň všem, kdo mají přístup k serveru, na kterém wiki běží. Typickou ukázkou technologie Wiki jsou i tyto stránky. Modul Wiki v Moodlu umožňuje účastníkům kurzu společně vytvářet webové stránky – zakládat je a rozšiřovat a měnit jejich obsah. Starší verze stránek se nikdy nemažou a mohou být v případě potřeby obnoveny.
Workshop 
studenti nejprve vypracují zadaný úkol a poté své práce vzájemně hodnotí. Učitel hodnotí jak kvalitu samotných prací, tak způsob a kvalitu vzájemného hodnocení mezi studenty. Studentům i učitelům nabízí workshop širokou řadu nástrojů nejen pro sběr studentských prací, ale také pro sběr a distribuci vzájemného hodnocení.

Externí moduly

Externí moduly nejsou součástí výchozí instalace Moodlu, ale je možné je jednoduchým způsobem do vaší instalace přidat. Externích modulů je celá řada, přibývají či se aktualizují každým dnem. Jejich databáze sídlí na adrese http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13.

Dotazník 
Dotazníkový modul slouží pro realizaci malých výzkumných šetření. Poskytuje mnoho možností otázek i odpovědí (přepínače, rozbalovací nabídky, textové odpovědi). Umožňuje anonymní i neanonymní šetření. Výstup je možný grafický i ve formátu tabulkového kalkulátoru.
Sbírání razítek 
Modul umožňuje učitelům dávat studentům tzv. razítka, t.j. nadefinovaný obrázek s komentářem. Činnost může být použita různými způsoby, např. jako motivující odměna za extra výkon, červené puntíky za absenci, medaile za zdárné absolvování úkolu apod.