Online text assignment

Jump to: navigation, search

== ศึกษากระบวนการบริหาร ศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการพัฒนาของไทยกับประเทศ อื่น ๆ และศึกษาถึงหลักการและทฤษฎีการบริหารการพัฒนา โดยเน้นการพัฒนาระบบบริหาร บทบาทของระบบบริหารในการพัฒนาประเทศรวมตลอดถึงความสัมพันธ์และปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ =='ทำตัวหนา