Difference between revisions of "Lesson activity"

Jump to: navigation, search
m (Reverted edits by Phuclx (talk) to last revision by Mary Cooch)
Line 2: Line 2:
  
  
[[Image:Lesson icon.gif]] Mô-đun Bài học trình bày một chuỗi các trang HTML theo yêu cầu của sinh viên để tạo một loạt các chọn lựa với nội dung nào đó. Sự chọn lựa sẽ dẫn sinh viên đến một trang xác định nào đó trong bài học. Dạng đơn giản nhất của trang bài học là sinh viên chỉ cần nhấn nút ở cuối trang để qua trang kế tiếp của bài học.
+
[[Image:Lesson icon.gif]] The lesson module presents a series of HTML pages to the student who is usually asked to make some sort of choice underneath the content area. The choice will send them to a specific page in the Lesson. In a Lesson page's simplest form, the student can select a continue button at the bottom of the page, which will send them to the next page in the Lesson.  
  
 
[[Image:Lessonexample.png]]
 
[[Image:Lessonexample.png]]
Line 11: Line 11:
 
* [[Lesson FAQ]]  
 
* [[Lesson FAQ]]  
  
2 dạng trang Bài học cơ bản là: trang câu hỏi và trang nội dung. Còn có nhiều trang dẫn hướng nâng cao thỏa mãn nhu cầu đặc biệt của giáo viên. Mô-đun Bài học được thiết kế thích ứng với chọn lựa của sinh viên để tạo ra bài học tự định hướng (tùy theo sự chọn lựa của sinh viên sẽ có những câu trả lời khác nhau hay dẫn đến những trang khác nhau).
+
There are 2 basic Lesson page types that the student will see: question pages and content pages. There are also several advanced navigational pages which can meet more specialized needs of the Teacher. The Lesson module was designed to be adaptive and to use a student's choices to create a self directed lesson.  
  
Sự khác nhau chính giữa một bài học và các mô-đun hoạt động khác có trong Moodle là ở chỗ khả năng thích ứng. Với công cụ này, mỗi chọn lựa của sinh viên sẽ nhận được giải đáp/chú thích khác nhau của giáo viên và được dẫn đến một trang khác nhau trong bài học. Vì thế theo kế hoạch, mô-đun Bài học có thể tùy biến sự trình bày của nội dung và các câu hỏi cho từng sinh viên mà giáo viên không cần làm gì nữa.   
+
The main difference between a Lesson and other activity modules available in Moodle comes from its adaptive ability. With this tool, each choice the students makes can show a different teacher response/comment and send the student to a different page in the lesson. Thus with planning, the Lesson module can customize the presentation of content and questions to each student with no further action required by the teacher.   
  
  
Line 21: Line 21:
 
[[fr:Leçon]]
 
[[fr:Leçon]]
 
[[de:Lektion]]
 
[[de:Lektion]]
[[vi:Corresponding page title in Vietnamese]]
 

Revision as of 08:44, 6 August 2012

Lesson icon.gif The lesson module presents a series of HTML pages to the student who is usually asked to make some sort of choice underneath the content area. The choice will send them to a specific page in the Lesson. In a Lesson page's simplest form, the student can select a continue button at the bottom of the page, which will send them to the next page in the Lesson.

Lessonexample.png

There are 2 basic Lesson page types that the student will see: question pages and content pages. There are also several advanced navigational pages which can meet more specialized needs of the Teacher. The Lesson module was designed to be adaptive and to use a student's choices to create a self directed lesson.

The main difference between a Lesson and other activity modules available in Moodle comes from its adaptive ability. With this tool, each choice the students makes can show a different teacher response/comment and send the student to a different page in the lesson. Thus with planning, the Lesson module can customize the presentation of content and questions to each student with no further action required by the teacher.