Difference between revisions of "Lesson activity"

Jump to: navigation, search
(ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ RECCOMENDATION)
Line 1: Line 1:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Ε-ΕΜΠΟΡΙΟ
+
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 RECOMMMENDATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  
'''1.1: ΟΡΙΣΜΟΙ'''
+
Στα συστήματα recommendation χρησιμοποιούνατι τεχνικές για μείωση του φόρτου που απαιτείται από τον χρήστη για να επιλέξει προϊόντα.Προσπάθεια για προσφορά εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρρεσιών.
Ε-ΕΜΠΟΡΙΟ:Σύγχρονες τεχνολογίες και μέθοδοι συνδυάζονται προκειμένου οι επιχειρήσεις να αυξήσουν την αξία τους ,να ελαχιστοποιήσουν τα κόστη τους και να μεγιστοποιήσουν την δυνατότητα προσέγγισης όσο το δυνατόν περισσοτέρων πελατών.
 
  
Ε-ΕΠΙΧΕΙΡΙΝ: Ορίζεται ως η μεταμόρφωση επιχειρηματικων διαδικασιών – κλειδια μέσω της χρήσης τεχνολογιών του internet.
+
Σημαντικό κομμάτι αυτών των τεχνικών είναι τα recommendation systems.Συστήματα δηλαδή που προτείνουν προϊόντα και παρέχουν επαρκή πληροφόρηση στον χρήστη.
  
Aποσκοπεί :
+
2.1 ΜΟΡΦΕΣ RECOMMENDATION:
1 Στην αυτοματοποίηση – απλοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών
 
  
2 Μείωση του κόστους
+
 Προτάσεις προϊόντων στους πελάτες .Σύνοψη απόψεων μιας κοινότητας, παροχή κριτικών από τον πελάτη
  
3 Βελτίωση ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών – προϊόντα
+
Τα RS ταξινομούνται με βάση :
 +
1. την είσοδο
 +
2. την έξοδο
 +
3. την μέθοδο των προτάσεων
 +
4. άλλα χαρακτηριστικά
  
4 Αύξηση της ποιότητας και της ταχύτητας παράδοσης
 
  
5 Δημιουργία εξατομικευμένων σχέσεων με τους εμπορικούς εταίρους και τους τελικούς καταναλωτές.
+
Υπονοούμενη πλοήγηση:Δημιουργούνται δεδομένα χωρίς ο χρήστης να γνωρίζει την ύπαρξη RS
  
ΒΗΜΑΤΑ
+
Σαφής πλοήγηση: Ο χρήστης εισάγει δεδομένα έτσι ώστε τα RS να πληροφορούνται για τις προτιμήσεις τους.
 Επιχειρηματικό σχέδιο
 
(εσωτερική ανάλυση επιχειρ.,εξωτερική ανάλυση αγοράς, επιλογή, προσδιορισμός και υλοποίηση στρατηγ.,οικονομικό πλάνο)
 
 Επιλογή επιχειρηματικού μοντέλου
 
 Υποδομή & εξοπλισμός , διασύνδεση με το internet
 
 Ηλεκτρονική ολοκλήρωση και διασύνδεση διαδικασιών
 
 Συμμετοχή σε ηλεκτρονικές αγορές
 
  
1.2: ΕΠΙΠΕΔΑ
+
ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΟΔΟΥ
1 Εσωτερική οργάνωση:χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για  εσωτερικές λειτουργίες μιας επιχείρησης.
 
1.1 Β2Β : πωλήσεις από επιχειρ. σε επιχειρ. (χονδρική)
 
1.2 Β2C: (λιανικό εμπόριο)
 
1.3 C2C: δυναμική τιμολόγηση των προϊόντων /υπηρεσιών (ρυθμίζονται με βάση την προσφορά και την ζήτηση ανά χρονική στιγμή)
 
1.4 C2B:REVERSE AUCTION επιτρέπει στον αγοραστή να ονοματίσει την δική του τιμή για ένα προϊόν και να ζητήσει προσφορές
 
1.5 B2G:φορολογικές υποχρεώσεις ,ανάληψη έργων ,υποβολή εγγράφων παροχή πληροφοριών για ηλεκτρονικά θέματα.
 
1.6 G2C: δοσοληψίες πολιτών με κυβερνητικούς φορείς (ΤΑΧΙΣ, ΚΕΠ).
 
  
1.3 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Ε-ΕΜΠΟΡΙΟΥ
+
1. Προτάσεις
 +
2. Προβλέψεις (για την βαθμολόγηση που θα έδιναν σε ένα προϊόν)
 +
3. Βαθμολογίες και κριτικές
  
1 Δυνατότητα αγορών από απόσταση
 
2 Μεγαλύτερη ποικιλία
 
3 Νέες αγορές
 
4 Περισσότερες πληροφορίες
 
5 Συμμετοχή σε πλειστηριασμούς
 
6 Ταχύτητα στις συναλλαγές
 
7 Άνεση αγορών
 
8 Υποστήριξη πριν και μετά την πώληση
 
9 Μειωμένες τιμές
 
  
1.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ε-ΕΜΠΟΡΙΟΥ
+
2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ
  
1 Έλλειψη επαρκούς ασφάλειας-αξιοπιστία δικτύου
+
1. raw retrieval: παρέχεται στους χρήστες ένα interface αναζήτησης μέσω του οποίου μπορούν να κάνουν ερωτήσεις στις β.δ. του προϊόντος
2 Έλλειψη εμπιστοσύνης
+
2. manual selection: οι προτάσεις υποδεικνύουν προϊόντα με βάση τα γούστα ,τα ενδιαφέροντα και δημιουργούν μια λίστα με προτενόμενα προϊόντα (συνδέονται από σχόλια κειμένου για κατανόηση)
3 Διασφάλιση απορρήτου-παραβίαση ιδιωτικότητας
+
3. statistical summaries:παρέχουν στατιστικές αναλύσεις των απόψεων μιας κοινότητας(δημοτικότητα)
4 Νομοθετικό-θεσμικό πλαίσιο
+
4. attributed-based:τα RS βασίζονται στα συνατκτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων π.χ.(αγοράζω προϊόντα με έκπτωση )
5 Κόστος για επιχείρηση και καταναλωτή
+
5. item to item correlation: αναγνωρίζονται προϊόντα που εμφανίζονται πιο συχνά μαζί με τα προϊόντα για τα οποία έχει ο χρήστης εκφράσει κάποιο ενδιαφέρον (παλή μορφή συσχέτισης και σύνθετη μορφή συσχέτισης)
6 Γλωσσολογικά – πολιτισμικά ζητήματα
+
6. user to user correlation ή collaborative filtering:προτείνονται προϊόντα σε ένα πελάτη με βάση τη συσχετισή του με άλλους πελάτες
7 Δυσκολία χρήσης πολύπλοκων ηλεκτρονικών συστημάτων
 
 
 
1.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 
 
 
1 Ευρυζωνικότητα
 
2 Απλούστευση διαδικασιών
 
3 Εκπαίδευση
 
4 Υοθέτηση δομών Ε-επιχειριν από δημόσιο τομέα
 
5 Μείωση του λειτουργικού κόστους
 

Revision as of 20:01, 24 May 2009

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 RECOMMMENDATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Στα συστήματα recommendation χρησιμοποιούνατι τεχνικές για μείωση του φόρτου που απαιτείται από τον χρήστη για να επιλέξει προϊόντα.Προσπάθεια για προσφορά εξατομικευμένων προϊόντων και υπηρρεσιών.

Σημαντικό κομμάτι αυτών των τεχνικών είναι τα recommendation systems.Συστήματα δηλαδή που προτείνουν προϊόντα και παρέχουν επαρκή πληροφόρηση στον χρήστη.

2.1 ΜΟΡΦΕΣ RECOMMENDATION:

 Προτάσεις προϊόντων στους πελάτες .Σύνοψη απόψεων μιας κοινότητας, παροχή κριτικών από τον πελάτη

Τα RS ταξινομούνται με βάση : 1. την είσοδο 2. την έξοδο 3. την μέθοδο των προτάσεων 4. άλλα χαρακτηριστικά


Υπονοούμενη πλοήγηση:Δημιουργούνται δεδομένα χωρίς ο χρήστης να γνωρίζει την ύπαρξη RS

Σαφής πλοήγηση: Ο χρήστης εισάγει δεδομένα έτσι ώστε τα RS να πληροφορούνται για τις προτιμήσεις τους.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

1. Προτάσεις 2. Προβλέψεις (για την βαθμολόγηση που θα έδιναν σε ένα προϊόν) 3. Βαθμολογίες και κριτικές


2.2 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΤΆΣΕΩΝ

1. raw retrieval: παρέχεται στους χρήστες ένα interface αναζήτησης μέσω του οποίου μπορούν να κάνουν ερωτήσεις στις β.δ. του προϊόντος 2. manual selection: οι προτάσεις υποδεικνύουν προϊόντα με βάση τα γούστα ,τα ενδιαφέροντα και δημιουργούν μια λίστα με προτενόμενα προϊόντα (συνδέονται από σχόλια κειμένου για κατανόηση) 3. statistical summaries:παρέχουν στατιστικές αναλύσεις των απόψεων μιας κοινότητας(δημοτικότητα) 4. attributed-based:τα RS βασίζονται στα συνατκτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων π.χ.(αγοράζω προϊόντα με έκπτωση ) 5. item to item correlation: αναγνωρίζονται προϊόντα που εμφανίζονται πιο συχνά μαζί με τα προϊόντα για τα οποία έχει ο χρήστης εκφράσει κάποιο ενδιαφέρον (παλή μορφή συσχέτισης και σύνθετη μορφή συσχέτισης) 6. user to user correlation ή collaborative filtering:προτείνονται προϊόντα σε ένα πελάτη με βάση τη συσχετισή του με άλλους πελάτες