Työpaja

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Huom. Tämän sivun ohjeet neuvovat vanhan Moodle-version käytössä. Uusin versio tästä ohjesivusta löytyy todennäköisesti täältä: Työpaja.


Työpaja-aktiviteetti sopii vertais- ja itsearviointiin. Opiskelijat voivat työpajassa arvioida ohjatusti toistensa tehtäviä ja/tai omiaan. Opettaja voi myös arpoa arviointivuorot. Opiskelija näkee vain ne työt, joiden arvioijaksi hänet on merkitty.

117309640.png perustuu vaiheittaiseen työskentelyyn. Työpajassa kaikki kurssilaiset etenevät yhteisen, tarkkaan aikataulutetun prosessin mukaisesti. Katso esittelyvideo Työpajasta.

Työpaja-aktiviteetin yläreunassa näkyy opettajalle aina työpajan suunnittelu-työkalu, joka muistuttaa opettajaa eri vaiheissa suoritettavista tehtävistä ja niiden asetusten määrittelystä.

m26 tyopaja suunnittelija.png


Työpajan periaatteet

Opiskelijan näkökulmasta työpajan vaiheet:

 1. (Opiskelija ei näe työpajaa vielä)
 2. Palautusvaihe: Opiskelijat tekevät ja palauttavat työnsä. Kukaan opiskelijoista ei näe toistensa töitä.
 3. Vertaisarviointivaihe: Opiskelijoilla on hetken työskentelytauko, kun opettaja jakaa vertaisarviointivuorot. Tämän jälkeen opiskelijat arvioivat toistensa töitä. Oman työn palauttaminen ei ole enää mahdollista. (Työpajan asetusten lisäasetusten kautta pääsee valitsemaan toiminnon Myöhästyneet palautukset: Salli palautukset määräajan jälkeen. Huomaa, että opettajan täytyy käydä erikseen jakamassa vertaisarviointivuorot myöhässä tulleille töille, jos tätä asetusta käytetään.) Kukin opiskelija näkee oman työnsä lisäksi opettajan nimeämien toisten opiskelijoiden työt, ei muita. Näkyvillä olevista töistä joko näkyy kirjoittajan nimi tai ei näy, opettajan valinnan mukaan. Opiskelija näkee saamansa palautteet joko nimellä tai ilman, opettajan valinnan mukaan.
 4. Vertaisarviontien arviointivaihe: Opiskelijan näkökulmasta työskentelytauko
 5. Työpajatyöskentely on päättynyt: Opiskelija saa nähdä opettajan valitsemat vertaistyöt, mutta ei niiden saamia palautteita

Opettajan näkökulmasta työpajan vaiheet:

 1. Määrittelyvaihe: Opettaja kirjoittaa tehtävänannon ja ohjeet vertaisarvionnille, sekä halutessaan vertaisarvioinnin harjoitustehtäviä, joita opiskelijat voivat harjoitusarvioida ennen vertaisarviointien tekemistä. Tässä vaiheessa opettaja myös päättää, näkyvätkö vertaisten nimet vertaisarviointivaiheessa.
 2. Palautusvaihe: Opettaja odottaa, että opiskelijat palauttavat työnsä
 3. Vertaisarviointivaihe: Opettaja joko arpoo tai nimeää kullekin opiskelijalle 1-30 vertaisarvioijaa ja -arviointivuoroa, minkä jälkeen opiskelijat pääsevät arvioimaan annettuja töitä. Myös opettaja voi antaa palautetta töille.
 4. Vertaisarviointien arviointivaihe: Työpaja-aktiviteetti laskee opiskelijoille kaksi arvosanaa: työlle vertaisarvioiden perusteella sekä vertaisarvioinnille annetun arvion keskimääräisen oikeellisuuden perusteella. Opettaja voi halutessaan ohittaa automaattisesti lasketun arvosanan ja antaa oman arvosanansa. LISÄKSI tässä vaiheessa opettaja voi merkitä töitä julkaistuviksi, kun työpajatyöskentely on päättynyt. Nämä opettajan merkitsemät työt näkyvät kaikille opiskelijoille, kun opettaja sulkee työpajan.
 5. Työpaja on suljettu: opettajan erikseen julkaisemat työt näkyvät kaikille opiskelijoille.

Opettaja vaihtaa työpajan vaihetta yleensä käsin painamalla m25 tyopaja-lamppuikoni.png-kuvakkeesta. Vaiheen vaihtumisen voi myös ajastaa. Jos vaiheen vaihtumisen ajastaa, on muistettava myös laittaa vertaisarviointivuorojen arvonta päälle, jotta opiskelijat myös pääsevät tekemään vertaisarvioinnit. Kun työpajassa edetään uuteen vaiheeseen tulee myös huomioida, mitä tehdään niille opiskelijoille jotka eivät ole edellistä vaihetta vielä suorittaneet!

Työpajan käyttöä harkitessa kannattaa huomioida, että vaiheittainen työskentely rajoittaa opettajan joustonantomahdollisuuksia, kuten myöhässä palauttamista ja opiskelijan valintamahdollisuutta, jotka olisivat mahdollisia muita Moodlen aktiviteetteja käytettäessä. Jos haluat opiskelijoita selkeästi ohjaavan vertaistyöskentelyprosessin, työpaja soveltuu ohjaukseen mainiosti.

Työpajan lisääminen

Työpaja lisätään muokkaustilan ollessa päällä kohdasta "Lisää aktiviteetti tai aineisto" > Työpaja.

Työpajalle tulee määritellä ensin joukko perusasetuksia.

m26 tyopaja asetukset1.png
m26 tyopaja asetukset2.png
m26 tyopaja asetukset3.png

Yleiset asetukset

Työpajalle tulee tulee antaa nimi ja pidempi kuvaus / tehtävänanto.

Arvioinnin asetukset

Työpajassa voidaan antaa arvosana sekä työstä että vertaisarvioinnista. Määrittele maksimiarvosanat molemmista.

Arviointimenetelmä määrittelee käytetyn vertaisarviointitavan ja töiden pisteytystavan. Tähän on neljä eri vaihtoehtoa:

 • Kertyvä arviointi - Määriteltyjen kriteerien perusteella annetaan palaute ja arvosana
 • Kommentit - Määriteltyjen kriteerien perusteella annetaan palaute mutta ei arvosanaa
 • Virheiden määrä - Kommentteja sekä kyllä/ei arvio annetaan määriteltyjen väitteiden suhteen
 • Arviointimatriisi - Annetaan laadullinen arvio määriteltyjen arviointikriteerien perusteella

Työn palauttamiseen ja vertaisarviointiin kannattaa antaa opiskelijoille ohjeistusta. Vertaisarvioinnin ohjeissa kannattaa painottaa niitä osa-alueita, joihin opiskelijan tulisi vertaisarviointia toiselle opiskelijalle antaessaan kiinnittää huomiota.

Kohdassa Palaute voit määritellä opettajan antaman palautteen asetukset. Palautteen antaminen kannattaa yleensä työpajassa ottaa käyttöön joko vapaaehtoisena tai pakollisena (tällöin arviointilomakkeen loppuun tulee tekstikenttä, johon opettajat voivat kirjoittaa palautetta). Kohdassa "Opettajan kirjoittama kooste työpajatyöskentelyn lopussa" voit kirjoittaa kaikille opiskelijoille yleisen koosteen, joka näytetään työpajan päätyttyä. Koosteeseen voit kirjoittaa esimerkiksi yleistä palautetta, yhteenvetoa tai ehdotuksia siitä, miten työskentelyä kannattaa jatkaa. Jatkoehdotus voisi esim. olla blogimerkinnän kirjoittaminen tai juuri koetun reflektointi.

Arviointiasetukset ja palaute

Kun käytetään arviointmatriisia arviointimenetelmänä työpajassa, tulee opettajan määritellä vähintään yksi arviointikriteeri työpajaan ja sen pistetytys. Kullekin arviointikriteerille voi määritellä myös keskenään erilaisia pistemääriä (painotuksen mukaan). Työpajan kokonaisuuden maksimiarvosana voi silti olla esimerkiksi 5, jolloin Moodle skaalaa arviointikriteerien mukaiset pisteet koko työn arvosana-asteikolle. Mikäli arviointikriteerit puuttuvat työpajasta kokonaan, eivät opiskelijoiden vertaisarvioinnit tallennu lainkaan! Työpajan etusivullä näkyy varoitus puuttuvista arvioinnin kriteereistä kuvassa näkyvällä tavalla:

m26 tyopaja asetukset5.png

Kun siirrytään työpajan seuraavaan vaiheeseen "Töiden palautus", ei asetusten määrittely -vaihessa saa näkyä yhtään punaista rastia (varoitus puuttuvista asetuksista).

Esimerkkipalautukset

 • Käytä esimerkkipalautuksia: Jos esimerkkipalautukset ovat käytössä, osallistujat voivat harjoitella vertaisarviointia yhdessä tai useammassa esimerkkipalautuksessa ja verrata arvioitaan mallivastaukseen. Esimerkkipalautusten arviointeja ei huomioida vertaisarvioinnin arvosanaa laskettaessa.
 • Käytä vertaisarviointia: Jos vertaisarviointi on käytössä, osallistujille jaetaan arvioitavaksi muiden osallistujien töitä ja osallistuja saa arvosanan oman työnsä lisäksi myös antamistaan vertaisarvioista.
 • Käytä itsearviointia: Jos itsearvointi on käytössä, osallistuja arvioi oman työnsä ja saa arvosanan palauttamansa työn lisäksi myös antamastaan itsearviosta.

Näkyvyys opiskelijoille

Töiden palauttamisen ja vertaisarviointijakson voi ajastaa. Tällöin työpajaan tulee määritellä määräajat sekä töiden palautukselle että arviointivaiheelle. Työpajassa voidaan tällöin siirtyä vaiheesta toiseen ajastuksen perusteella (aiemmin piti vaihtaa aina manuaalisesti), rastittamalla kohta "Vaihda seuraavaan vaiheeseen palautusajan päättymisen jälkeen" asetuksista.

Vaihda seuraavaan vaiheeseen palautusajan päättymisen jälkeen tarkoittaa sitä, että jos olet määritellyt palautuksille määräajan ja rastit tämän ruudun, työpaja vaihtaa määräaikana automaattisesti työvaiheen arviointivaiheeksi. Kun käytät tätä toimintoa, kannattaa laittaa käyttöön myös arviointivuorojen automaattinen arpominen. Opiskelijat eivät pääse arvioimaan toistensa töitä vaikka työpaja olisi arviointivaiheessa, jos arviointivuoroja ei ole jaettu!

Arviointivuorojen jako

Töiden palauttamisen jälkeen tulee vielä määritellä, miten vertaisarviointien antamisen vuorot jaetaan. Avaa työpaja ja valitse Asetukset-lohkosta "Jaa palautteenatovuorot". Tämä tehdään yleensä vasta siinä vaiheessa, kun työt on palautettu. Vertaisarviointivuorot voi jakaa käsin tai satunnaisesti arpomalla. Ajastettu arviointivuoron arpominen on käytössä ainoastaan silloin, kun on vaiheesta toiseen siirtyminen on työpajassa ajastettu (katso kohta "Näkyvyys opiskelijoille" yllä).

m26 tyopaja asetukset4.png

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Videoituja ohjeita Moodlesta
Miten ryhmät toimivat eri aktiviteeteissa?
Miten teen työpajan vertaisarvioinnista täysin anonyymin?
Miten annan opiskelijoille oikeudet arvostella tai kommentoida toistensa tehtävänpalautuksia?